Prognoser för översvämningsrisk i städer utvecklas

Ett förändrat klimat kan komma att ge fler kraftiga skyfall över Sverige. Nu utvecklar forskare på SMHI flödesprognoser som visar risk för översvämning i stadsmiljöer.

Traditionellt sett har SMHI haft fokus på flödessimuleringar och flödesprognoser för älvar och stora vattendrag. Där förändras flödena förhållandevis långsamt över tid, till exempel vid snösmältning. Men ett förändrat klimat och ett samhälle där fler och fler bor i städer ställer nya krav.

– En stad med många hårdbelagda ytor, där det kommer ett häftigt skyfall, ger vattnet helt andra förutsättningar än en naturmiljö. Ett skyfall ger mycket vatten på en gång, och i staden har man påverkat flödesvägarna med hårdbelagda ytor, avloppsnät, dammar och fördröjningsmagasin, säger Jonas Olsson. Han forskar inom hydrologi och utvecklar modeller för nederbörd på SMHI.

Bilar som kör på översvämmad väg
En stad med många hårdbelagda ytor, där det kommer ett häftigt skyfall, ger vattnet helt andra förutsättningar än en naturmiljö. Nu ska SMHI utveckla verktyg för att kunna göra prognoser som visar risk för översvämning i städer.

Visa snabba förändringar

För att kunna förutsäga förändringarna som sker vid ett kraftigt skyfall krävs en detaljerad modell som uppdateras ofta för att fånga de lokala och ofta snabba förändringarna.  I en del kommuner finns lokala hydrauliska modeller som beskriver vattennivåerna i staden, men många städer saknar en sådan modell.

– Där kan en högupplöst hydrologisk modell anpassad till stadens förutsättningar vara till stor hjälp för att kunna förutsäga flödet av vatten i staden och i de vattendrag som flyter genom staden, säger Jonas Olsson.

Utveckling tillsammans med användare

Den forskning som nu påbörjas ska leda till en ökad kunskap om hur hydrologiska prognoser med hög detaljeringsgrad i både tid och rum kan ge ett mervärde för olika användare i en stad.

Tillsammans med användargrupper ska olika typer av prognoser tas fram och jämföras. Det kan underlätta för till exempel myndigheter, räddningstjänst och vattendistributörer.

Detaljerade nederbördsdata förutsättning

Forskningen bygger vidare på observationer och de prognoser av nederbörd med hög upplösning och korta tidssteg som SMHIs forskare utvecklat de senaste åren. Dessa prognoser har förutsättningar att förutsäga kraftiga lokala skyfall bättre än tidigare.

Genom att använda observationer från radar i realtid kan den aktuella markfuktigheten beräknas lokalt. Kopplat till en högupplöst och detaljerad hydrologisk modell, som beskriver hur vattnet som kommer från ett skyfall flödar när det når marken i staden, kan man då också förutsäga hastiga flödesökningar efter skyfall.

Utveckling klar 2019

Projektet som ska leda till prognoser som visar risk för översvämning i städer och stadsregioner löper i tre år. När projektet avslutas 2019 ska det finnas en förbättrad version av den hydrologiska modellen HYPE, optimerad för städer.

Projektet leds av SMHI med deltagare från Danmark, Nederländerna och Finland. Det finansieras via Water-JPI (Joint Programming Initiative), ett mellanstatligt samarbetsinitiativ inom EU. Svensk medfinansiär är forskningsrådet Formas.