Ökat vatteninflöde påverkar Arktiska oceanens grunda kusthav

Den pågående klimatförändringen förväntas få stora effekter i Arktis. Forskare har observerat större inflöden av varmare havsvatten från Atlanten till Arktiska oceanen. Det kommer troligen att förlänga den isfria perioden och påverka utbytet av koldioxid och metan mellan hav och atmosfär.

– Det som överraskat mig mest är att volymökningen av Atlantvatten som flödar in i Arktisoceanen verkar påverka utbytet mellan Laptevhavet och atmosfären mer än vad förändringen av temperaturen gör, säger Iréne Wåhlström, havsforskare på SMHI.

Vattnet i Arktiska oceanen är uppdelat i olika skikt, där det varmare vattnet som flödar in från Atlanten sjunker till ett djupare lager. Det strömmar mot Laptevhavet, ett grunt kusthav i Arktis norr om Ryssland.

Nu har forskare från SMHI undersökt hur förändringen i skiktet med Atlantvatten påverkar utbyten av växthusgaserna koldioxid och metan mellan Laptevhavet och atmosfären.

Isfritt längre – mer utbyte av koldioxid och metan

– Förändringar i skiktet med Atlantvatten kommer troligen att ge en längre period med Isfritt vatten i Laptevhavet. Det ger i sin tur en längre period för växtplanktonens fotosyntes som använder koldioxiden i havet. Då kan havet ta upp mer koldioxid från atmosfären, berättar Iréne Wåhlström.

När organiskt material bryts ner i havet bildas restprodukter. På hösten försvinner skiktningen i ytvattnet i Laptevhavet och olika restprodukter, men också andra ämnen som t.ex. metan, blandas upp från djupare vatten till ytan och kan flöda ut i atmosfären och påverka klimatet.