Nytt specialnummer av AMBIO om Östersjöns framtida havsmiljö

Forskningsprojektet ECOSUPPORT studerade hur den marina miljön i Östersjön kan komma att påverkas i framtiden genom klimatförändring och utsläpp av näringsämnen. I det nya numret av Kungliga Vetenskapsakademiens tidskrift AMBIO presenteras en del av projektets resultat.

Förstasidan på AMBIOs specialnummer om ECOSUPPORT

Östersjön är ett känsligt havsområde som idag är svårt påverkat av övergödning med stora blomningar av cyanobakterier och syrefattiga havsbottnar som följd. Det BONUS-finansierade forskningsprojektet ECOSUPPORT koordinerades av SMHIs forskningsavdelning och bestod av forskningsgrupper från elva europeiska forskningssäten från sju Östersjöländer. Projektet pågick 2009-2011.

ECOSUPPORT studerade Östersjöns utveckling från 1850-talet, då Östersjöns miljö fortfarande var relativt opåverkad av mänskliga aktivitet, fram till dagens situation. En möjlig framtida utveckling fram till år 2100 för Östersjöns marina miljö baserades på scenarier för en klimatförändring framtagna av FNs Klimatpanels (IPCC). Scenarier för framtida utsläpp av näringsämnen baserades bland annat på HELCOM-konventionens reduceringar enligt Aktionsplanen för Östersjön (BSAP).

Underlag för beslutsfattare

Forskningsprojektet tog fram ett modellsystem för att kunna studera framtida effekter av olika åtgärder genom scenarierna. Detta kan ligga som vetenskaplig grund för beslutsfattande och policyåtgärder.

Det stod klart att en klimatförändring med ökad medeltemperatur och ökad nederbörd i Östersjöregionen bidrar till att övergödningssituationen kan komma att förvärras. Därmed är arbetet med reduceringar av utsläpp av näringsämnen till Östersjön än mer angeläget.

AMBIOs specialnummer om ECOSUPPORT

Läs mer om resultaten från ECOSUPPORT

Scenarier för Östersjöns framtid (14 mars 2012)

(7 mars 2012)

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön (15 december 2011)

Forskningsprojektet ECOSUPPORT