Nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och Skagerrak

SMHI är en av parterna från Sverige, Norge och Danmark som möts i det stora EU-projektet ”Hav möter land”. Arbetet syftar till att ge en bättre förvaltning av de marina naturresurserna i Kattegatt och Skagerrak.

Det gränsöverskridande samarbetsprojektet ”Hav möter land” ska arbeta för en långsiktigt hållbar förvaltning av havs- och kustområdena i Kattegatt och Skagerrak.

- En viktig roll för projektet är att förmedla kunskap om klimatförändringarnas påverkan i området, till nytta för andra myndigheters planeringsarbete. Ett annat viktigt syfte är att skapa debatt och uppmärksamma olika problemställningar, säger Karin Borenäs, forskare i oceanografi och projektledare inom SMHI.

Tre fokusområden

Klimat, vattenförvaltning och samhällsplanering är tre fokusområden i projektet. Klimatgruppen ska utarbeta kunskapsunderlag kring klimatförändringar och dess effekter i Kattegatt och Skagerrak. Vattenkvalitet, och klimatets inverkan på denna, är en central fråga.

Området vattenförvaltning och miljöövervakning syftar till att underlätta för en samordnad förvaltning av hav och land.

Den tredje gruppen, kust och havzonsplanering, handlar om att kartlägga värden och känslighetsområden för en god balans mellan nyttjande och bevarande av gemensamma marina områden. Här fokuseras också på beredskap i samhällsplanering till följd av klimatförändringar och förväntad havsnivåhöjning.

Bygga ut verktyg

En viktig uppgift för SMHI i projektet är att utvidga befintliga scenarieverktyg och beräkningsmodeller för havsmiljö och klimat till att gälla de aktuella havs- och kustområdena. Utöver det kommer SMHI att bidra med information och expertkunskap. Det blir också investeringar i nya bojsystem som ska utföra kontinuerliga mätprogram.

Det EU-finansierade projektet koordineras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommer att bedrivas under tre år framöver med ett flertal partners, förutom SMHI exempelvis kommuner, universitet och länsstyrelser i Sverige, Norge och Danmark.