Nytt planeringsverktyg för klimatsäkring av städer

Ett förändrat klimat sätter stor press på samhället och skapar många nya utmaningar. För att underlätta vid stadsplanering har ett planeringsverktyg utvecklats, som stöd för klimatanpassning av städer och regioner i Europa.

Det europeiska forskningsprojektet SUDPLAN, koordinerat av SMHI, har utvecklat ett planeringsverktyg för klimatanpassning av europeiska städer och regioner för intensiv nederbörd, hydrologiska förhållanden och luftmiljö.

– Redan idag börjar vi märka av klimatrelaterade problem i städer, till exempel med översvämningar. När klimatet förändras än mer kommer svårigheterna att öka. Då behövs ett verktyg för att underlätta planeringen inför beslut om till exempel investeringar i infrastruktur och säkerställa att projektet är anpassat till de förändrade förutsättningar vi kommer att möta i framtiden, säger Lars Gidhagen, forskare inom luftmiljö på SMHI och koordinator för SUDPLAN.

Klimatscenarier utmanar infrastrukturer

Planeringsverktyget SUDPLAN tillgängliggör information för perioden 1961-2100, från ett antal klimatscenarier nedskalade över Europa, kompletterade med hydrologiska simuleringar och resultat från en luftföroreningsmodell.

– Med ett förändrat klimat kommer städer att utsättas för nya påfrestningar till exempel i form av högre temperaturer, fler häftiga skyfall och förändrade luftföroreningshalter som påverkar vår hälsa. Genom att ta med klimatpåverkan när man planerar bebyggelse i förhållande till vattenvägar, dimensionerar dagvattennät och planerar trafikleder kan vi redan nu till viss del planera för fortsatt god hälsa, komfort, säkerhet och livskvalitet, säger Lars Gidhagen.

Planera och visualisera

Med verktyget kan stadsplanerare var som helst i Europa själva generera mer detaljerad framtidsinformation genom att mata in lokala nederbördsdata, flödesdata från vattendrag eller utsläpp av luftföroreningar. I beräkningarna kan samma framtidssimulering göras utifrån flera olika klimatscenarier. Likheter och olikheter i de olika scenarioresultaten ger information om osäkerheten i de förhållanden vi kan vänta oss i framtiden. Planeringsverktyget innehåller också funktionalitet för avancerad visualisering och för att koppla nedskalade data till användarnas egna lokala modeller.

Fyra pilotstäder

Inom ramen för projektet har fyra städer visat nyttan av planeringsverktyget genom att undersöka vilken påverkan klimatförändringen kommer att ha för dem:

– Stockholm och tjeckiska Prag har undersökt vilken betydelse klimatförändringen kommer att ha på luftkvaliteten år 2030, jämfört med effekten av förväntade förändringar i utsläpp i Europa och lokalt i staden. De har också jämfört konsekvenserna på exponeringsnivåer för luftföroreningar år 2030, med och utan genomförande av Förbifart Stockholm.

– Tyska Wuppertal har undersökt hur korttidsnederbörden förändras från idag till 2050 och hur avloppssystemet klarar av att dränera. SUDPLAN-verktyget är här hopbyggt med en lokal avrinningsmodell så att användaren kan testa till exempel hur förhöjda trottoarer och skyddsmurar skyddar mot översvämningar av källare och känslig infrastruktur.

– Linz i Österrike har använt SUDPLAN för att kunna optimera driften av reningsverk och därmed undvika att för mycket avloppsvatten ska behövas bräddas i samband med intensiv nederbörd, idag och i framtiden.

Om projektet

SUDPLAN-projektet är en del av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. SMHI har koordinerat projektet och undersöker nu intresset för en framtida användning av verktyget och dess tjänster i Europa, Afrika och Sydamerika.