Nytt forskningsprogram ökar kunskap om Östersjön

Ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram ska öka kunskapen om Östersjöns grundläggande jordsystemprocesser och svara på viktiga miljö- och klimatfrågor för regionen.

Hur påverkar klimatförändringen Östersjön? Hur påverkar vatten och näringsämnen från land och atmosfär? Vad styr dynamiken bakom salthalt och havsnivå? Hur kan vi förutse extremhändelser som översvämningar? Vilken påverkan har människorna på miljön i Östersjön och hur förändrar mänsklig påverkan den naturliga balansen?

– Vi ska arbeta för att öka kunskapen inte bara om Östersjön, utan om hela regionen. Hav, land och atmosfär påverkar varandra och vi vill fördjupa och sprida kunskap om hur det sker, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI och ledare av styrgruppen för det nya forskningsprogrammet.

Ökad kunskap är avgörande för att kunna utforma strategier för att möta den pågående och förutsedda klimatpåverkan. Det nya forskningsprogrammet, Baltic Earth, kommer att spela en aktivare roll mot beslutsfattare, till exempel i samarbete med HELCOM, en mellanstatlig organisation med uppgift att skydda den marina miljön i Östersjön.

Baltic Earth lanserades vid BALTEX sjunde vetenskapliga konferens och ska ta vid efter BALTEX-programmet, som under 20 år har arbetat för en ökad förståelse av vatten-, energi, näringsämnes- och kolcyklerna i ljuset av klimatförändringarna. Programmet kommer att bestå av ett nätverk av forskare och institutioner i Östersjöregionen, som arbetar tillsammans för att hitta svar på gemensamma forskningsfrågor utifrån observationer och modellsystem.

Kunskapsspridning och undervisning viktiga delar av programmet

För Baltic Earth är det viktigt att sprida kunskap, skapa tvärvetenskapliga diskussioner och kommunicera med intressenter och allmänheten om forskningsresultaten. I BALTEX anda ska programmet organisera vetenskapliga workshops och konferenser.

En viktig uppgift är att kontinuerligt identifiera kunskapsluckor och definiera nya forskningsfrågor, så kallade Grand Challenges. Programmet ska regelbundet arrangera sommarskolor för att stödja en ny generation forskare som på ett naturligt sätt arbetar tvärvetenskapligt.

BALTEX sjunde vetenskapliga konferens

BALTEX-samarbetet har utgjort ett framgångsrikt vetenskapligt nätverk runt Östersjön under de senaste 20 åren. Många framsteg har nåtts inom den gränsöverskridande Östersjöforskningen. Internationella observationsdatabaser har startats, gemensamma modeller för atmosfären, havet och biogeokemin har utvecklats och förbättrats och samverkan över nationsgränser genom Internationella BALTEX-sekretariatet har fortgått, med gemensamma ansatser att sprida forskningsresultat över nationsgränserna.

”The 7th Study Conference on BALTEX” summerar 20 års tvärvetenskaplig Östersjöforskning, bedriven med anknytning till BALTEX. Konferensen har dubbelt fokus: “Förändringar i energi-, vatten-och materiacykler”, vilket summerar 20 års forskning, samt ”Bygga regional kunskap om jordsystemet”, vilket står för den vetenskapliga visionen för det nya forskningsprogrammet, som kommer att förvalta och vidareutveckla BALTEX forskningsnätverk och vetenskapliga arv.

Konferensen pågår 10-14 juni 2013 i Borgholm på Öland.