Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. SMHI har gjort en kunskapssammanställning kring de problem som förknippas med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar.

En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. De näringsämnen som ofta släpps ut från odlingen kan bidra till de problem med övergödning som redan finns i många sjöar och havsområden. Det är därför av största vikt att få en god uppskattning av den förväntade storleken på utsläppen från öppen odling, samt hur de kan tänkas förändra vattenkvaliteten på odlingsplatsen och i dess närhet. Beräkningsmodeller kan vara till god hjälp vid bedömningen.

– Vattenbruk är en viktig näring, men fiskodling i öppna kassar kan bidra till problem med övergödning. Nu finns det en kunskapssammanställning som kan hjälpa till att hitta olika verktyg att bedöma påverkan, säger Helén Andersson, havsmiljöforskare på SMHI.

Innehåll i rapporten

Rapporten beskriver vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om hur fiskodlingen kan påverka miljön, samt några olika typer av modeller för beräkningarna. Det finns ett antal modeller som är specifikt utvecklade för fiskodlingar i öppna kassar och de tar i olika hög grad upp de beskrivna problemen. Rapporten innehåller detaljerade genomgångar av några modeller för att visa på styrkor och svagheter kring olika angreppsätt. Den innehåller också sammanfattningar av några vanligt förekommande modeller som använts internationellt vid bedömning av fiskodlingars miljöpåverkan.

Kunskapssammanställning har gjorts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten.