Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.

För att utreda hur miljötillståndet i luft, mark och vatten påverkas i ett framtida förändrat klimat behövs framtidsscenarier som på bästa möjliga sätt beskriver hur olika påverkansfaktorer kommer att förändras.

Forskningen inom CLEO baseras på framtidsscenarier för klimat, för utsläpp av luftföroreningar och för skogsbruk, vilket legat till grund för beräkning av spridning och nedfall av luftföroreningar samt effekter på mark- och vattenkvalitet.

Flera forskare inom luftmiljö och hydrologi från SMHI deltar i forskningsprogrammet. 

– För luftmiljön ser vi inga kraftiga klimateffekter fram till 2050. Här är förväntade utsläppsminskningar mycket viktigare än klimatförändringarna, säger Joakim Langner, forskare inom luftmiljö på SMHI.

– Den sammantagna effekten på transporter och halter av kväve i vattendrag är relativt liten enligt resultaten från de gjorda scenarioberäkningarna, säger Göran Lindström, forskare inom hydrologi vid SMHI.

Forskningsprogrammet CLEO, Climate Change and Environmental Objectives, finansieras av Naturvårdsverket och pågår 2010-2015. Resultaten från denna delrapport ska användas som underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 2015.