Ny forskning tonar ner klimatkänsligheten

Nya observationer visar att den globala medeltemperaturen det senaste decenniet har ökat långsammare än tidigare och att mer värme än tidigare lagrats i haven. En internationell forskargrupp visar att detta medför att klimatkänsligheten kan tonas ner.

I senaste numret av Nature Geoscience redovisar en forskargrupp nya resultat baserade på uppdaterade data både för den globala medeltemperaturen, för den totala värmelagringen i klimatsystemet och för hur den så kallade strålningsdrivningen förändrats. De kommer fram till att klimatkänsligheten kan tonas ner något i förhållande till tidigare studier.

– En lägre klimatkänslighet betyder att det vid framtida utsläppsminskningar finns en större chans att begränsa klimatförändringen och klara av att uppnå klimatmål som exempelvis tvågradersmålet, där den globala uppvärmningen inte får överstiga två grader jämfört med förindustriella förhållanden, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Värmelagring i haven viktig

Den förstärkta växthuseffekten, som huvudsakligen är en följd av ökande halter av växthusgaser i atmosfären, leder till ett allt varmare klimat. Den extra värme som tillförs klimatsystemet fördelas mellan hav, mark, is och atmosfär. Mellan dessa sker ett ständigt värmeutbyte.

Under perioden 1971-2010 uppskattar artikelförfattarna att hela 94 % av det totala värmeupptaget skett i haven, 3 % i kontinenterna (marken), 2 % i isarna och 1 % i atmosfären.

– Det här betyder alltså att små relativa ändringar av havens värmeupptag kan få stora konsekvenser för hur stor uppvärmningen blir i atmosfären. Vissa år lagras förhållandevis mer värme i atmosfären, under andra år lagras mer i haven samtidigt som atmosfären inte värms upp så mycket. Det här bidrar till de stora variationerna som observeras från ett år till nästa i den globala medeltemperaturen, säger Erik Kjellström.

Den nya forskningen visar att haven har lagrat mer värme under det senaste decenniet än tidigare, detta är något som även visats i en annan ny rapport från den europeiska vädertjänsten ECMWF och dess motsvarighet i USA, NCAR.

Medel-lågt klimatscenario använt

Forskargruppen har använd ett medel-lågt klimatscenario (RCP 4.5) i sin studie.

– De senaste åren har utsläppen av koldioxid varit högre än i detta scenario, säger Erik Kjellström.

Artikelförfattarna poängterar också att tidsperioden de studerat är förhållandevis kort och att förståelsen av hur partiklar i atmosfären påverkar inte är helt klarlagd.

Ordlista

Klimatkänslighet är ett mått på hur känslig jordens medeltemperatur är för en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt.

Strålningsdrivning (engelska Radiative Forcing), är storleken på det inflytande som en viss gas har på den ökade växthuseffekten.