Ny forskning om vattenflöden i förändrat klimat

Hur kan ett förändrat klimat påverka vattenflöden, översvämningar och transporter av näringsämnen via vattnet? Ett omfattande forskningsprojekt kommer att utveckla en ny generation verktyg för hydrologiska klimateffekter.

Vattenfall

Hur vattenflöden kommer att förändras i ett varmare klimat är idag en nyckelfråga för många samhällsområden som vatten- och energiförsörjning, säkerhet och miljö.

- Framtidsscenarier visar att det generellt kommer att bli vanligare med kraftiga skyfall i framtiden, jämfört med nuvarande klimat. Men våra verktyg och modeller behöver utvecklas för att kunna beräkna exempelvis mycket lokala effekter, säger Jonas Olsson, forskare inom hydrologi SMHI.

Nu har ett omfattande forskningsprojekt startat med syfte att utveckla en ny generation verktyg för hydrologiska klimateffekter. Bland annat kan förfinade modeller bättre förutsäga klimatpåverkan på vattenflöden, översvämningar och vattenburen transport av föroreningar och näringsämnen.

Ett annat exempel är att titta på klimatets inverkan på färskvattenresurser, både i Sverige men också hela Europa. En viktig del av arbetet är att bättre koppla ihop nuvarande högupplösta beräkningsmodeller för klimat och hydrologi.

Projektet HYDROIMPACTS 2.0 kommer att bedrivas under fem år och är ett samarbete mellan SMHI, Lunds universitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsrådet FORMAS finansierar arbetet.