Ny forskning för Östersjöns framtid

Vilka fiskar kommer det att finnas i havet? Ökar algblomningarna i framtiden och breder de syrefria bottnarna ut sig? Ett unikt forskningssamarbete mellan Östersjöländerna ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar ekosystemen.

Östersjön är det hav som tycks värmas upp allra snabbast i världen. Det finns redan nu rapporter om nya arter och förändringar i fiskbestånden, t ex svärdfisk vid Bornholm och tonfisk i sydvästra Östersjön.
 
Ny forskning har påbörjats för att se hur Östersjöns sårbara näringskedja kan komma att påverkas i ett framtida klimat.

-Vi vet att förhållandena i Östersjön, t ex havsis, syre, vattenstånd och salthalt förändras i ett varmare klimat. Men det finns idag ingen tillförlitlig kunskap för hur det påverkar hela ekosystemet, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI.

-Frågan är av mycket stor betydelse för att fatta riktiga samhällsbeslut, men är också viktig för den fortsatta forskningen.

Smälter samman kunskapsområden

Det treåriga projektet Ecosupport samlar forskare från elva institut i sju Östersjöländer. Ambitionerna är höga med att smälta samman olika kunskapsområden och låta befintliga beräkningsmodeller fungera tillsammans.

De viktigaste kuggarna blir modeller för det framtida klimatet, för sötvattentillrinningen till havet, för ämnen som transporteras till havet via vattendragen och för luftburna ämnen som påverkar havet.

Modellerna kopplas samman med beräkningar för marin biokemi och för näringskedjor. Det gör det möjligt att för första gången räkna fram scenarier över hela ekosystem och med hög geografisk detaljeringsgrad. Särskilda studier kommer också att skatta samhällskostnader i samband med effekterna av ett förändrat klimat.

Studera konsekvenser av åtgärder

Ecosupport kan få stor betydelse för att studera konsekvenser av olika åtgärder. Östersjöländerna har nyligen enats om en aktionsplan för att minska utsläpp till havet . De nya verktygen gör det exempelvis möjligt att se om utsläppsreduceringar kan leda till minskade algblomningar, trots ett varmare klimat.

Resultaten som kommer att växa fram inom Ecosupport görs tillgängliga via webbsidor, seminarier och nyhetsbrev. En öppen dialog mellan forskare och användare är ett viktigt led i arbetet.

Ecosupport som koordineras av SMHI är ett projekt inom ett större Östersjöprogram, Bonus, finansierat av bland andra Formas, Naturvårdsverket och EU.