Nu byggs nya klimatverktyg för Europas städer

Stadsplanerare kan få unika verktyg för att möta ett förändrat klimat. Nu bygger forskare vid SMHI, tillsammans med europeiska aktörer, lösningar som gör det möjligt att i varje stad göra egna scenarier för exempelvis översvämningar och luftföroreningar.

Många städer måste redan nu börja anpassas efter ett förändrat klimat. Enligt de flesta scenarier kan effekterna bli tydliga kring mitten av seklet och framåt, till exempel mer extrema skyfall, översvämningar och luftföroreningar. Samtidigt finns det stora osäkerheter som i många fall gör det svårt att planera för framtiden.

Ett omfattande europeiskt samarbetsprojekt ska så småningom ge hjälp på vägen. Med nya verktyg kommer till exempel stadsplanerare att kunna göra egna scenarier och fallstudier, som underlag för att fatta beslut om åtgärder.

Simulera varierande händelseförlopp

- Vi ska bygga ett unikt system där man simulerar varierande händelseförlopp och ser hur det påverkar olika områden i samhället, säger Lars Gidhagen, forskare på SMHI och projektledare.

- Men det är en utmanande uppgift att koppla ihop så många olika typer av data och beräkningsmodeller till ett system som framförallt ska presentera informationen på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. Projektet kommer att utveckla ett interaktivt webbgränssnitt med avancerad datapresentation, som till viss del är tredimensionell. 

I projektet Sudplan arbetar forskare från SMHI tillsammans med miljöansvariga, IT-specialister och experter på visualisering från flera europeiska länder. Här ska storskaliga modellberäkningar kring klimat- och miljöfrågor ställas till förfogande. Det ska också vara möjligt för ansvariga i olika europeiska städer att förbättra kvaliteten på klimatscenarierna för respektive stad, med hjälp av egna lokala data.

Luftföroreningar, översvämningar och klimateffekter

Sudplan innebär även att i fyra utvalda städer visa hur projektet kan ge information om viktiga klimatproblem. I Stockholm står luftkvalitet i fokus och användaren ska här kunna utvärdera hur ett förändrat klimat påverkar framtida luftföroreningshalter. I tyska Wuppertal kommer projektet att arbeta med ett brett spektrum av frågor kring översvämningar, till exempel att bedöma vilken bebyggelse som är mest sårbar vid extrema regn. Andra uppgifter blir att se vilka åtgärder som kan lindra problemen.

För österrikiska Linz inriktas projektet på vatten- och avloppsnätet och hur det påverkas i samband med stormar och extrema regn. I området kring Prag blir det studier om hur klimatförändringar påverkar befolkningens flyttmönster, men också hur landskapet förändras som en följd av nederbördsförändringar och luftkvalitet.

- Även om vår kunskap om det framtida klimatet kommer från våra storskaliga klimatmodeller är det viktigt att låta den lokala kunskapen i mångt och mycket få styra arbetet med att utveckla planeringsverktygen. Då blir informationen relevant för beslutfattande på lokal nivå, avslutar Lars Gidhagen.

Sudplan kommer att pågå under tre år framöver. Namnet Sudplan är en förkortning för Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation.


Stockholmsvy
Verktygen som utvecklas ska bland annat ge möjlighet att utvärdera hur ett förändrat klimat påverkar luftföroreningar i Stockholm. Foto Yanan Li