Minskad vårflod effekt av klimatförändring – kan motverkas med vattenreglering

I Sverige och andra områden i världen med snötäcke under del av året har reglering av vattendrag förändrat vattenflödena från vårfloden minst lika mycket som en förväntad förändring av klimatet kan komma att göra. Istället skulle vattenregleringen kunna användas som ett sätt att återskapa en naturlig variation i vattenflödet för att bevara biologisk mångfald.  

När klimatet förändras kommer en kraftig vårflod att bli mer sällsynt. Snösäsongen blir kortare, avsmältningen kommer att starta tidigare och vårfloden minskar när vattenflödena blir jämnare sett över året. Det kommer att påverka naturmiljö och ekosystem som är beroende av återkommande översvämningar.  

Ungefär lika stor påverkan

De flesta svenska vattendrag är reglerade, vilket gör att smältvatten från snösmältningen kan sparas i dammar för att användas för vattenkraftproduktion vid andra tidpunkter under året. 

Nu visar en ny vetenskaplig studie att vattenkraften omfördelar en femtedel av den totala avrinningen under ett år, från vårfloden till andra tidpunkter. Lika stor påverkan förväntas av ett förändrat klimat på grund av global uppvärmning. För hela Sverige jämnar vattenkraften alltså ut vattenflödena från vårfloden på samma sätt som en fortsatt klimatförändring kommer att göra. I vissa områden nedanför större dammar är dock vattenregleringens påverkan mycket större än klimatförändringens.

– Det betyder att vi för större delen av landet redan har påverkat flödesdynamiken mer än vad som kommer att ske i framtida klimat, och därmed har vi redan påverkat förhållandena på samma sätt som klimatförändringen gör, säger Berit Arheimer, forskare inom hydrologi på SMHI och en av dem som arbetat med studien.

Vårflod Överkalix maj 2017
Vårflod i Överkalix i maj 2017. Foto Emil Söderström, SMHI

Möjlighet återskapa naturliga förhållanden

– Å andra sidan skulle regleringarna kunna användas för att motverka effekterna av klimatförändringen och återskapa en naturlig vårflod på konstgjord väg genom att släppa ut vatten vid speciella tidpunkter. Det skulle bevara den biologiska mångfalden i nedre delarna av de större älvarna, säger Berit Arheimer.  

Relevant i områden med snötäcke och reglerade vattendrag

Resultaten från jämförelsen av påverkan på vårfloden från vattenkraft respektive klimatförändring gäller inte bara Sverige, utan är giltiga för samtliga områden i världen där man har snötäckt mark en del av året och reglerar vattendrag för energiproduktion. För trovärdiga globala analyser av klimatpåverkan måste därför vattenregleringar ingå i beräkningarna av vattenbalansen.

Tillgång till öppna data viktigt

Idag är det svårt att få tag på information om och tillgång till öppna data kring dammar och regleringsgrad, vilket behövs för att bättre förstå den kombinerade effekten av båda faktorerna förändringar av vattenföring på stor skala.

För hela Sveriges yta finns alla vattendrag och sjöars regleringsgrad tillgänglig med hög upplösning i SMHI Vattenwebb från vilken både naturlig och reglerad vattenföring kan laddas ner fritt.

Studien presenteras i en vetenskaplig artikel i Nature Communications: Regulation of snow-fed rivers affects flow regimesmore than climate change (DOI: 10.1038/s41467-017-00092-8).