Mindre fisk i varmare klimat?

Ett förändrat klimat kan ha stor inverkan på hela ekosystemet i Östersjön. Vid en havsmiljökonferens vid SMHI samlades nyligen forskare inom en rad områden för att söka nya samarbeten.

Östersjön är redan idag ett känsligt ekosystem. Klimatförändringar med exempelvis minskande salthalter och ökande temperaturer kan få stora effekter på näringskedjan. Nyligen samlades forskare från en rad länder och forskningsområden till en havsmiljökonferens arrangerad av SMHI.

Agneta Andersson, professor i pelagial ekologi, belyste de stora skillnaderna i Östersjön och som kan ge olika effekter i en klimatförändring. I söder råder övergödningsproblem med algblomning och syrefria bottnar, medan det i norr är näringsfattigt.

Agneta Andersson, Umeå universitet
Agneta Andersson, Umeå universitet.


- En hypotes är att den ökande nederbörden och därmed ökade älvtillrinningen i norr kommer att minska algernas tillväxt, genom att havsvattnet blir brunare och mer näringsfattigt. Sammantaget väntas dessa förändringar leda till en minskad fiskproduktion i de norra delarna av Östersjön, sade Agneta Andersson.

Studierna bedrivs vid Umeå universitet genom analyser av långtidstrender, olika experiment men också modellberäkningar av klimatscenarier.

Scenarieberäkningar för torsk

Anna Gårdmark, Fiskeriverket
Anna Gårdmark, Fiskeriverket.

Hur fisken, och främst torsken, påverkas av klimatförändringar, togs också upp av Anna Gårdmark, Fiskeriverket. Preliminära forskningsresultat tyder på att torskbeståndet kan minska i ett framtida klimat, men beror också på hur stort fiskeuttaget är idag och i framtiden.

Metoden att ta fram framtidsscenarier från en mängd olika modeller är nytt inom området. Här används både modeller för hela näringskedjan och modeller för enbart torsken.

- Ensemblerna är viktiga för att se och förstå osäkerheter. Det hjälper oss att hitta robusta svar som är genomgående i så många modeller som möjligt, sade Anna Gårdmark.

Havsmiljökonferensen bjöd på många andra föredrag, bland annat om fysikaliska och biogeokemiska beräkningar, studier för minskning av näringsämnen till havet och ökad kunskap om kol- och syreförhållanden.

Ecosupport för samhällsbeslut

Havsmiljökonferensen arrangerades inom ramen för det stora forskningsprojektet Ecosupport som samlar forskare från elva institut i sju Östersjöländer. Här smälts olika kunskapsområden samman och ambitionerna är att befintliga beräkningsmodeller ska kunna fungera tillsammans.

Det gör det möjligt att för första gången räkna fram scenarier över hela ekosystem och med hög geografisk detaljeringsgrad. Särskilda studier kommer också att skatta samhällskostnader i samband med effekterna av ett förändrat klimat.

- Frågan hur ett förändrat klimat påverkar hela det marina ekosystemet är av mycket stor betydelse för att fatta riktiga samhällsbeslut, men är också mycket viktig för den fortsatta forskningen, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi inom SMHI.

Ecosupport, som koordineras av SMHI, är ett projekt inom ett större Östersjöprogram, Bonus, finansierat av bland andra Formas, Naturvårdsverket och EU.

Havsmiljökonferensen "The marine ecosystem in changing climate - on the added value of coupled climate-environmental modeling for the Baltic Sea" arrangerades den 16 oktober på SMHI.

Ecosupport 2009-publik
Ecosupport-konferensen samlade många intresserade forskare.