Mer tillförlitliga beräkningar av vattenflöden

SMHI:s beräkningsmodell S-HYPE för svenska vattenflöden har förbättrats. Mer noggranna beskrivningar av vattenbalans och magasinering i sjöar och vattendrag gör att beräkningsmodellen stämmer bättre överens med uppmätta vattenflöden.

Förbättringarna består av mer noggranna beskrivningar av de processer som påverkar vattenbalansen och magasineringen i sjöar och vattendrag. Det gör att beräkningsmodellen stämmer bättre överens med uppmätta värden i de olika delavrinningsområdena. En tredjedel av felen har försvunnit.

– Framför allt ser vi förbättringar i stora vattendrags mynningar, vilket beror på att vi har förbättringar i beskrivningarna av sjöar och regleringar som gör att beräkningsmodellen visar högre överensstämmelsen även nedströms i vattendragen, säger Göran Lindström, forskare hydrologi på SMHI.

Beräkningsmodellen S-HYPE delar in Sverige i närmare 38 000 delavrinningsområden som i genomsnitt är cirka 10 km2 stora.

– Med en högupplöst modell delar vi in vattendragen i mindre områden och kan mer noggrant följa utvecklingen av flödet i olika delar av ett vattendrag, där vi tidigare bara hade tillgång till ett genomsnittligt värde för hela vattendraget, säger Göran Lindström.

Den förbättrade versionen av S-HYPE används sedan en tid i testdrift hos SMHIs Hydrologiska prognos- och varningstjänst, parallellt med befintliga system.

Exempel på beräkning från S-HYPE i testdrift, visar vattenföring i relation till medelårshögsta.
Exempel på beräkning från S-HYPE i testdrift, vilket visar vattenföring i relation till medelårshögsta i en högupplöst modell. Områden som markeras röda eller mörkröda (över 1.0 i skalan) överstiger varning klass 1 för höga flöden, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem. Förstora Bild

– I vattendrag som är reglerade, där vattnet inte får flöda fritt, kan flödena variera mycket utifrån hur mycket nederbörd det är och hur mycket vatten som släpps fram vid till exempel kraftstationer. Den förbättring som nu är gjord beskriver sjöar och regleringar mer noggrant och uppdaterar beräkningsmodellen med verkliga värden från mätstationer utplacerade i vattendrag, vilket gör att vårt prognosunderlag får högre överensstämmelse med verkligheten och därmed blir prognoserna säkrare. Det ökar tillförlitligheten i de beslutsunderlag vi levererar, säger Niclas Hjerdt, marknadsansvarig Hydrologi och vattenförvaltning på SMHI.

En ny version av S-HYPE med flödesberäkningar blir tillgänglig i VattenWebb under vintern, för fri nedladdning av andra myndigheter och allmänheten.

Om S-HYPE

S-HYPE är en högupplöst hydrologisk beräkningsmodell som beskriver flöden av vatten och näringsämnen för hela Sverige. Modellen innehåller matematiska beskrivningar av fysikaliska tillstånd och markförhållanden, vilka styr hydrologiska flöden. Den högupplösta modellen är framtagen för svensk vattenförvaltning och för SMHIs Hydrologiska prognos- och varningstjänst.