Kustzonen kan minska övergödning i Östersjön

Kustzonen är det grunda område som förbinder land med öppet hav. En del näringsämnen som kommer med vatten från land stannar i kustzonen. Nu visar forskning att kustzonen kan minska övergödningseffekten i öppet hav.

Återkommande rapporter berättar om döda bottnar och syrebrist i Östersjön. Övergödning, det vill säga att för mycket näringsämnen släppts ut i havet, är en orsak till detta. Utsläpp från jordbruk, industrier, avlopp och skogsbruk ökar tillförseln av näringsämnen från landområdena kring Östersjön. Det ökar tillväxten av alger. När algerna sjunker till botten och bryts ner förbrukas stora mängder syre. Det kan leda till syrebrist och det som brukar kallas döda bottnar.

Näring stannar i kustzonen

Nu har forskning visat att kustzonen kan fungera som ett filter för näringsämnen som kommer från land. I en studie i Stockholms skärgård har forskare visat att runt 70 procent av näringen stannar i skärgården i stället för att fortsätta ut i Östersjön.

– I grunda områden når en större del av det organiska materialet havsbotten, och de filterprocesser som finns där tar bort näring från kretsloppet, förklarar Elin Almroth-Rosell, forskare på SMHI med speciellt fokus på kustzonen.

I den grundare kustzonen begravs näringsämnen i bottensedimenten, och i en process omvandlas kväve till löst kvävgas, som inte i första hand används för algtillväxt. I djupare havsområden kan mer av det organiska materialet brytas ner och frigöra näring redan i vattnet, innan det sjunker till botten.

Långsiktiga förändringar

När näringstillförseln från land förändras påverkar det den mängd näring som finns tillgänglig i havsområdet. En modellstudie visar att en minskning av näringstillförseln på kort sikt kan innebära en försämring av skärgårdens filtereffekt, men att den kommer att öka igen. Beräkningar visar att Stockholms skärgård med dagens tillförsel av näring, på längre sikt kommer att kunna ta hand om den fosfor som kommer från land och samtidigt filtrera fosfor som kommer med vattnet från öppet hav.

– För fosfor tar det ungefär 40 år för havsbottnen i Stockholms skärgård att komma i balans med näringstillförseln från land. Därför dröjer det innan vi ser effekterna, så minskning av näringsämnen måste ses i ett långsiktigt perspektiv, säger Elin Almroth-Rosell.

Studien av näringsämnen och kustzonens betydelse har utförts av forskare på SMHI inom ramen för BONUS-projektet COCOA. Det är ett internationellt projekt som studerar kustzonens betydelse av näringstransporten mellan land och hav.