Koldioxidhalten ökar snabbare i atmosfären

Mängden växthusgaser i atmosfären nådde nya rekordnivåer 2013. Ökningen av koldioxidhalten var en pådrivande faktor. Det påverkar både atmosfären och haven, understryker världsmeteorologiorganisationen WMO i sin årliga sammanställning av växthusgaser i atmosfären. För första gången tar sammanställningen också upp havens försurning.

WMOs sammanställning över växthusgaser visar att koldioxidhalten i atmosfären ökade mer mellan 2012 och 2013 än mellan något annat år de senaste 30 åren. Preliminära data visar att detta kan sättas i samband med minskat koldioxidupptag i biosfären i kombination med stadigt ökande utsläpp av koldioxid.

– Vi måste bryta denna trend genom att begränsa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser över hela linjen, säger WMOs generalsekreterare Michel Jarraud i ett pressmeddelande.

– I FNs klimatpanel IPCCs andra delrapport finns vetenskapliga belägg för att en genomsnittlig global temperaturökning på 2° C ger en måttlig påverkan, och IPCC pekar på att kraftfulla åtgärder behövs för att bryta trenden. I tredje delrapporten behandlas en rad möjliga åtgärder och styrmedel, säger Lars Bärring, kontaktperson för IPCC i Sverige och forskare inom klimat vid SMHIs Rossby Centre.

Ökningstakten av koldioxidhalten i atmosfären under 2013 har sin närmaste motsvarighet i ökningstakten 1998. Den stora skillnaden är att 1998 rådde en stark El Niño.

– 1998 rådde El Niño, vilket är förknippat med större ökningar av atmosfärens koldioxidhalt än under andra år. Sambanden är komplexa, men om motsvarande El Niño hade rått 2013 skulle koldioxidhalten i atmosfären troligen ökat ännu mer än vad vi nu sett, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Center.

Försurade hav

WMOs sammanställning över växthusgaser rapporterar om atmosfärshalter till skillnad från utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp är den mängd koldioxid som släpps ut till atmosfären.

Atmosfärshalt är den koncentration av växthusgaser som finns i atmosfären. Den påverkas av utbyten mellan atmosfären, biosfären och haven. Ungefär en fjärdedel av koldioxidutsläppen tas upp av haven och lika mycket av biosfären.

Men ju mer koldioxid som tas upp av haven, desto mer försuras de. Dagens nivå av försurning i haven har inte någon motsvarighet under åtminstone de senaste 300 miljoner åren, enligt en analys i WMOs rapport.

Enligt beräkningar med klimatmodeller kommer försurningen av haven att fortsätta att öka åtminstone till mitten av seklet.

Atmosfärshalter av växthusgaser

År 2013 var den globala koldioxidhalten (CO2) 396,0 ppm* (miljondelar), metangashalten (CH4) 1824 ppb** (miljarddelar) och lustgashalten (N2O) 325,9 ppb (miljarddelar), enligt statistik från WMO.

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser står att läsa att mellan 2012 och 2013 ökade mängden koldioxid i atmosfären med 2,9 ppm* (miljondelar). Det är den högsta årliga ökningen under perioden 1984-2013. Med den rådande ökningstakten står WMO fast vid att det globala årliga värdet för koldioxidkoncentration passerar den symboliska gränsen 400 ppm under 2015 eller 2016.

Mellan 1990 och 2013 har den uppvärmande effekten på klimatet (strålningsbalansen) ökat med 34 %, vilket orsakas av koldioxid (CO2) och andra uppvärmande långlivade gaser som metan (CH4) och lustgas (N2O). Koldioxid står för 80 % av ökningen och kommer i huvudsak från utsläpp från fossila bränslen.

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %
**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %