Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den klimatförändring Europa står inför.

Europa kommer enligt klimatberäkningar att uppleva en kraftig uppvärmning, även om den globala temperaturökningen begränsas till under två grader jämfört med förindustriell nivå (det så kallade tvågradersmålet).

Redan om 30 år kan en global temperaturökning med två grader vara verklighet. Vissa modellsimuleringar visar att det kan komma att inträffa redan innan år 2030, och inte ens i de mest optimistiska scenarierna kommer det att dröja längre än till omkring år 2050.

– Tvågradersmålet är ett ofta omtalat mål. Hittills finns inga detaljerade studier av hur klimatet faktiskt kan se ut och vilka konsekvenser detta skulle kunna leda till, säger Erik Kjellström klimatforskare vid SMHIs Rossby Centre.

Klimatförändring i Europa

För Europa visar analyser av modellsimuleringar att den mest uttalade temperaturökningen kommer att ske i norra och östra Europa under vintern, och i södra Europa under sommaren.

Nederbörden kommer att öka i centrala och norra Europa under vintern. På sommaren däremot kommer bara norra Europa att se ökade nederbördsmängder, medan det i centrala och södra Europa kommer att regna mindre.

Andra förändringar som är att vänta är förändringar av extrema temperaturer. Det blir mer intensiva värmeböljor och mindre intensiva köldknäppar. Det är också att förvänta att mängden extrem nederbörd kommer att öka i framtiden.

Inriktning på effekter

Projektet ska nu undersöka effekterna av klimatförändringen i Europa och i några andra extra utsatta områden i världen. De förändringar i Europas klimat som modellsimuleringarna visar, talar för att det kan bli mer negativa effekter på den regionala skalan, även om det också medför positiva effekter.

IMPACT2c

– Värmeböljor och mer intensiva skyfall finns med bland de negativa effekterna, medan ett minskat uppvärmningsbehov av våra bostäder under vintern kan vara en positiv effekt, säger Erik Kjellström.

Forskare från SMHI deltar i projekt IMPACT2C, som är en del av EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Projektet, som koordineras från Climate Service Centre i Tyskland, startade i slutet av 2011 och pågår i fyra år.

 

När når vi två graders uppvärmning?

När når vi +2 graders uppvärmning?
Förstora Bild

Analys av global temperaturförändring och tvågradersmålet med SRES A1B-scenariot (medelhögt scenario utan utsläppsbegränsningar) indikerar att tvågradersmålet kan överskridas om 30 år, strax efter 2040. Olika klimatmodeller visar något olika projektioner. I det värsta scenariot kan tvågradersmålet överskridas 2030, och även i de mest optimistiska fallen kan tvågradersmålet passeras omkring 2050.

Observerade historiska data för 1861-2000 (svart linje). Tidsserien är utjämnad med ett 30-årigt löpande medelvärde och i diagrammet är värdet för 1971-2000 redovisat på år 1985. Historiskt klimat (1971-2000) samt framtida projektioner (2001-2100) från olika globala klimatmodeller baserat på utsläppsscenario SRES A1B, där gråa linjer visar årsmedelvärden och färglagda linjer visar löpande 30-årsmedelvärden. Tvågraderströskeln är markerad i rött.

Källa: Vautard et al. 2014 och Policy Update on 2°C Warming (2013), grafik Wegener Center, UNIGRAZ 2013.