Internationellt projektkontor för klimatmodellering etableras vid SMHI

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

SMHI vinner i hård internationell konkurrens när klimatforskningsprogrammet WCRP utser värdinstitut för det nya projektkontoret för CORDEX, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment. Det är ett globalt samarbetsinitiativ som utvecklar regionala klimatscenarier för världens landområden.

– De betonar vår etablerade roll inom regional klimatmodellering. De lyfter också fram vår erfarenhet av kunskapsuppbyggnad inom klimateffekter och klimatanpassning i många regioner världen över, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt i samband med att han undertecknar den officiella överenskommelsen med WCRP.

Detaljerad information viktig för klimatanpassning

Kunskapen om framtida klimatförändringar bygger till stor del på resultat från globala klimatmodeller. Men arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå kräver mer detaljerad information. Därför är regional bearbetning av den globala informationen betydelsefull.

– Kunskap om klimateffekter och klimatanpassning är nödvändigt för att möta ett förändrat klimat. FNs klimatpanel IPCC har pekat på behovet av detaljerad klimatinformation för alla befolkade regioner i världen. De har identifierat brist på den här typen av information i många utvecklingsländer, som ofta är mycket sårbara för effekterna av klimatförändringar, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Kunskapsuppbyggnad och utbildning

En viktig del i CORDEX-arbetet är att främja utbildning och kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer. Detta sker genom stöd till klimatforskare, men också genom att uppmuntra att utbyte sker mellan forskare, myndighetshandläggare, politiker och andra beslutsfattande grupper i samhället.

– Vi har i många år legat långt fram i utvecklingen av regionala klimatmodeller och vi har drivit samarbetet inom CORDEX framåt. Som värd för projektkontoret kommer vi nu att kunna fortsätta det arbetet, fast i en mer formell roll, säger Erik Kjellström.

Projektkontoret, vars formella benämning är International Project Office for CORDEX (IPOC), kommer att koordinera arbetet inom CORDEX globalt och erbjuda administrativt, vetenskapligt och tekniskt stöd, som motsvarar CORDEX växande aktivitet världen över. Därmed kommer arbetet med stöd till utvecklingsländer att stärkas. Kontoret ska etableras i början av 2015.