Hur mår våra hav?

Har isutbredningen i havet förändrats och varför sker saltvatteninbrott så sällan till Östersjön? SMHI beskriver flera viktiga områden i en ny sammanställning om miljön i de svenska haven.

Havet 2009 sammanfattar de senaste rönen kring havets tillstånd och beskriver olika förhållanden i Sveriges hav, från Skagerrak hela vägen upp till Bottenviken. Rapporten utges av Havsmiljöinstitutet och Naturvårdsverket. SMHI medverkar med flera kapitel.

Isvintrar och saltvatteninbrott

Havet 2009
SMHI medverkar i Havet 2009, en sammanställning av havens miljötillstånd.

Ett avsnitt behandlar utvecklingen av isvintrar. När det gäller isens maximala utbredning från år 1900 och fram till nu visas en svagt nedåtgående trend för perioden. Men variationen mellan olika år är stor. Vintern 2007/2008 blev extremt lindrig, isutbredningen har inte varit så liten i Östersjöregionen sedan 1900-talets början.

I rapporten diskuteras varför saltvatteninbrott sker så sällan till Östersjön. De senaste 30 åren har frekvensen av stora saltvatteninbrott minskat, vilket får stora konsekvenser för det marina ekosystemet. Vid ett saltvatteninbrott ersätts det syrefattiga vattnet i de djupa bassängerna i Östersjön med syrerikt saltvatten från Kattegatt.

Kväve, fosfor och syre

Kväve- och fosforbelastningen på havsområdena har inte ändrats nämnvärt under de senaste decennierna, trots omfattande insatser. En viktig faktor är den fördröjningseffekt som finns mellan insatta åtgärder och tidpunkten då man kan se resultat ute i haven. I ett kapitel redovisas total belastning av fosfor och kväve för olika havsbassänger.

Näringsförhållandena i havet styrs av flera faktorer, klimat och väderförhållanden men också småskaliga fluktuationer som påverkar levnadsbetingelserna för det biologiska livet i havet. Vattnets rörelser är väsentliga, men kanske framförallt syreförhållandena i vattenmassornas olika skikt. Här redovisas bland annat resultat från mätningar av syre och närsalter, syrehalter i Östersjöns djupbassänger, temperaturer och salthalter i yt- och djupvatten, fosfor, kväve och kisel.