Hur klimatanpassning kan stärka samhället – tema för europeisk konferens

Klimatanpassning och hur samhället kan stärkas av att arbeta med klimatanpassning är i fokus på en europeisk konferens denna vecka. Från SMHI visas exempel på hur man kan arbeta med data som underlag för klimatanpassning och hur ett spel kan öka kunskapen.

Urban SIS, ett projekt inom det europeiska Copernicus-samarbetet för övervakning av jorden, utvecklar en webbportal för data och demonstrerar hur data kan användas som underlag för klimatanpassning i städer. De arbetar med intensiva regn, värmeböljor och luftföroreningar. Projektet kan visa exempel på hur högupplösta data är användbara för att planera klimatanpassningsåtgärder, bland annat vid kraftiga skyfall.

I projektet har forskare jämfört hur förekomsten av grön infrastruktur, såsom parker, påverkar staden som ”värme-ö”. Här tillförs värdefull kunskap om grön infrastruktur och natur-baserade lösningar som ökar motståndskraften och hållbarheten hos städerna. Forskarna har också gjort kartor som kan hjälpa till att identifiera utomhusmiljöer som kan vara kritiska områden vid värmeböljor och var de svalare områdena finns i staden. Dessa kan användas i planering och vidareutveckling av stadsmiljöer.

Stockholm, hus vid vattnet
Ett förändrat klimat medför ökade risker i städerna. Högre temperaturer, återkommande värmeböljor, ökad nederbörd och minskad biologisk mångfald är exempel på risker som svenska städer står inför.

Digitalt lärande

På konferensen presenteras också ett digitalt spel som ska inspirera och öka kunskapen om klimatanpassning. Spelet används för lärande, så kallad ”serious gaming”, och ger en upplevelse av hur olika funktioner i samhället påverkas av val av klimatanpassningsåtgärder. Spelarna får olika uppdrag, t.ex. att bygga ett nytt bostadsområde, rädda ett sjukhus från översvämningar eller att skydda ett jordbruk från torka. Spelet utvecklas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet och planeras vara klart senare i år.

SMHI gör också en presentation om kustöversvämningar och klimatanpassning, och hur olika lokala effekter kan påkalla behov av olika klimatanpassningsåtgärder.

Utbyte av erfarenhet på ECCA

Konferensen ECCA 2017 samlar representanter från näringsliv, industri, intresseorganisationer och lokala myndigheter för att dela kunskap, idéer och erfarenheter inom klimatanpassning med ledande forskare och beslutsfattare. Från SMHI deltar flera forskare och experter med resultat och verktyg från aktuellt arbete. Konferensen pågår i Glasgow den 5-9 juni 2017.

Den snabba klimatförändring som pågår i världen är till stor del orsakad av mänskliga utsläpp av koldioxid till atmosfären. Världens länder kan tillsammans påverka klimatförändringen genom begränsning av utsläpp. Ju mer utsläppen begränsas, desto mindre global uppvärmning kommer klimatförändringen att ge, och därmed kan också effekterna begränsas. Samtidigt måste samhällen världen över anpassa sig till både nuvarande och kommande klimat, genom så kallad klimatanpassning.