Hur har vegetationen påverkat klimatet?

Genom att kartlägga människans markanvändning flera tusen år tillbaka hoppas forskarna också få mer kunskaper om hur vegetationen påverkar klimatet. Projektet Landclim studerar vegetation och klimat för norra Europa.

Arbetet inom Landclim fokuserar på att studera hur markanvändningen påverkar klimatet. Forskarna inom nätverket tittar på variationer under långa tidsskalor som flera tusen år.

Med hjälp av SMHIs regionala klimatmodeller beräknas klimatet för olika tidsperioder baserat på dagens vegetationsförhållanden, med relativt stora ytor öppen jordbruksmark. Beräkningar görs också utifrån rekonstruktioner av historisk vegetation, både hur den kunde sett ut utan mänsklig påverkan och med mänsklig påverkan, till exempel större andel jordbruksmark.

En viktig del i arbetet är alltså att rekonstruera den historiska vegetationen. Detta görs med hjälp av pollendata från sjösediment. Koncentrationen av olika typer av pollen ger vägledning för hur växtligheten kan ha sett ut.

Klimatberäkningarna jämförs och kan på så sätt visa hur vegetationen påverkar klimatet och vilken roll människan spelar.

- Resultaten ger oss möjlighet att studera hur människan kan ha påverkat klimatet historiskt, men ger oss också allmänt bättre förståelse för hur vegetationen påverkar det regionala klimatet, säger Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

- Genom att jämföra resultaten mot andra klimatdata kan vi även testa hur väl klimatmodellen representerar ett varmare klimat som exempelvis under delar av stenåldern.

Workshop om klimatmodellering

Resultaten växer successivt fram inom projektet, som kommer att avslutas nästa år.

Nyligen hölls en workshop på SMHI som fokuserade på klimatmodellering och hur modellerna används för så kallad paleoklimatologi och hur pollenrekonstruktioner kan användas i arbetet.

Landclim är ett nätverk som koordineras av Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Projektet finansieras av NordForsk, ett nordiskt organ med ansvar för forskningssamarbete.