Havsfruar stärker kvinnliga forskare

I en manligt dominerad forskarvärld såg tre kvinnliga marina forskare i början av 1990-talet ett behov av ett kvinnligt nätverk. De etablerade Havsfruarna – som bara skulle finnas så länge det fanns ett behov grundat på en ojämnlik könsfördelning i yrket. Än lever Havsfruarna.

Havsfruarna är ett nätverk för kvinnor med pågående eller avslutad forskarutbildning, och som arbetar med akvatiska frågor. Inom forskning är de personliga nätverken viktiga för att diskutera idéer och hitta samarbetspartners. För de som just startar sin karriär är det värdefullt med mentorer och förebilder bland etablerade forskare. Havsfruarna erbjuder stöd, kontakter och en årlig träff med intressanta och utvecklande seminarier.

– Jag tycker det är jätteviktigt att det finns ett sådant här nätverk som kan stötta de unga forskarna i ett yrke med hård konkurrens och där det kan vara svårt att etablera sig och få viktiga tjänster, säger Helén Andersson, forskare inom oceangrafi på SMHI.

Havsfruarna - en grupp forskare som är kvinnor
Havsfruarna är ett nätverk för doktorander och forskare som är kvinnor och arbetar med marin (havsvatten) eller limnisk (sötvatten) forskning. I maj hade de årets nätverksträff, denna gång i Köpenhamn, där de bland annat diskuterade jämställdhet inom forskning. Helén Andersson sitter näst längst till vänster på bilden. Foto Lena Baden Förstora Bild

Kvinnlig dominans ebbar ut

Det är fortfarande så att kvinnorna dominerar på doktorandnivå, men försvinner efterhand ur den akademiska världen. På årets möte med Havsfruarna berättade professor Marianne Holmer från Syddansk Universitet om deras jämställdhetsarbete. 2012 var 58% av doktoranderna kvinnor, men bara 19% av professorena. 2015 var 57% av doktoranderna och 25% av professorena kvinnor.

– Det är ett typiskt mönster som vi sett i många år och på alla universitet, nationellt och internationellt, säger Helén Andersson. Siffrorna från Syddansk Universitet visar att det går åt rätt håll, men att det finns mycket arbete kvar att göra.

Årets möte gav jämställdhetsperspektiv

Havsfruarna har omkring 130 medlemmar som arbetar med marin (havsvatten) eller limnisk (sötvatten) forskning. I slutet av maj hade de sitt årliga möte, i år på Internationella Havsforskningsrådet (The International Council for the Exploration of the Sea, ICES) i Köpenhamn. Anne Christine Brusendorff, generalsekreterare ICES, gav deltagarna en inblick i ICES verksamhet. Anna Rosenberg från Nordiska Ministerrådet berättade om jämställdhets- och utbildningsministrarnas samarbete. De vill hitta orsaken till att forsknings- och innovationsområdet inte har följt trenden mot ett jämställt samhälle och identifiera de åtgärder som behövs.

– Jag var med på flera möten i början av min karriär, när jag var doktorand. Det gav mig viktig information från seminarierna men också bra, kvinnliga förebilder och inspirationskällor, säger Helén Andersson, som idag leder den oceanografiska forskningen vid SMHI.