Globala uppvärmningen fortsätter – 2012 ett varmt år

2012 är ett av de varmaste åren som uppmätts globalt. Samtidigt som jordens medeltemperatur ökar, kan enstaka år visa på avvikande mönster. Långsiktighet är viktig vid jämförelse av globala medeltemperaturer, framhåller klimatforskare.

Den amerikanska vädertjänsten NOAA och Goddard Institute for Space Sciences vid NASA i USA har publicerat preliminära siffror över jordens medeltemperatur för 2012. NASA och NOAA kommer fram till att 2012 var det nionde respektive tionde varmaste året sedan mätserierna startade 1880.

La Nina påverkade inledningen

2012 präglades under de första tre månaderna av La Nina-förhållanden, det vill säga kallare än normalt över stora delar av Stilla Havet. Motsatsen, El Nino, karakteriseras av varmare än normalt över stora delar av Stilla havet.

– La Nina och El Nino har en signifikant påverkan på jordens medeltemperatur, säger Erik Kjellström, klimatforskare på Rossby Centre, SMHI. I statistiken ser man därför tydligt hur många El Nino-år, som 1983, 1998, 2010 sticker ut som varmare än åren närmast före och efter. La Nina-åren syns som relativt kalla år, såsom 1985, 1996, 2011.

Kortsiktig klimatpåverkan

– Den här typen av fenomen, samt annat som påverkar klimatsystemet kortsiktigt, som exempelvis kraftiga vulkanutbrott och variationer i solens intensitet, ger alltså upphov till relativt kraftiga variationer i jordens medeltemperatur. Därför är det viktigt att man sätter siffrorna för enstaka år, eller perioder som ett decennium, i ett längre perspektiv när man undersöker klimatförändringstakten, säger Erik Kjellström.

I viss utsträckning kan man också korrigera temperaturserien för de här kända variationerna, på så sätt framträder den långsiktiga trenden än tydligare*.

– När man på ett systematiskt sätt försökt ta hänsyn den här typen av fenomen blir bilden av global uppvärmning mycket tydligare, då man sorterar bort det mesta av bruset i signalen, säger Erik Kjellström.

Regionala skillnader i temperatur

2012 är alltså ännu ett i en lång rad av år med temperaturöverskott. Med undantag av 1998 har samtliga av de 10 varmaste åren inträffat under 2000-talet. För att hitta ett år som var kallare än normalt får man gå tillbaka till 1976. Sett över hela perioden från 1880 är temperaturökningen nu ca 0.8 grader vilket ger en uppvärmning med ca 0.06 grader per decennium. Sen 1970 är den ökningstakten istället 0.16 grader per decennium.

Regionalt är skillnaderna stora, men jämfört med normalvärdena så var 2012 varmare än normalt på de flesta platser. Allra varmast var det över Arktis samt stora delar av norra Sibirien och Nordamerika.

2012 innebar nytt temperaturrekord för USA, 0.56 grader varmare än det hittills varmaste året (1998). För Sveriges del var temperaturen ca 0.5 grader över medelvärdet för 1961-1990.

Landområden där det var kallare än normalt finns bara i Alaska och i delar av Antarktis.

Jordens medeltemperatur 2012

Enligt NASA var 2012 det hittills nionde varmaste året sedan 1880 då serien startar med ett temperaturöverskott om 0.55 grader jämfört med referensvärdet för 1951-1980.
Rapport från NASA

NOAA jämför istället mot medelvärdet för hela 1900-talet och finner då att temperaturen är 0.57 grader över den samt att 2012 är det tionde varmaste året sedan 1880.
Rapport från NOAA

* Grant Foster and Stefan Rahmstorf 2011 Environ. Res. Lett. 6 044022 doi:10.1088/1748-9326/