Forskningsstudie visar vägen för renare luft

Många svenska städer måste hitta lösningar för att kunna möta de krav som EU ställer på frisk luft. Beräkningsmodellen SIMAIR ger realistisk information om hur partiklar och andra ämnen sprids i luften. Det bekräftas genom en unik forskningsstudie vid SMHI.

För första gången har en omfattande vetenskaplig utvärdering gjorts för en svensk luftkvalitetsmodell. I analysen jämförs luftmiljömätningar med modellberäkningar för 20 svenska städer. Utgångspunkten är EUs krav på frisk luft som reglerar koncentrationen av partiklar i luften, partiklar som huvudsakligen sprids från trafiken. Även ämnena kvävedioxid och bensen omfattas av luftdirektivet.

- Det är framförallt problem med frisk luft kring tätt trafikerade vägar kantade av höga hus. En rad svenska orter behöver hitta lösningar för att minska föroreningshalterna, säger Gunnar Omstedt, forskare SMHI.

Modellen ger goda resultat

Den nya forskningsstudien bekräftar att beräkningar med SMHIs modell SIMAIR ger goda resultat för att undersöka luftföroreningars uppkomst och spridning i luften, och därmed kan användas för att planera åtgärder.

- Modellberäkningarna stämmer väl överens med mätdata, vi ser till och med ett bättre utfall än de kvalitetskrav som EU formulerat. Vi har också identifierat osäkerhetsmått och områden där modellen ytterligare kan förbättras, exempelvis beräkningar för bensen, säger Stefan Andersson, forskare SMHI.

Förbättrar luftvårdsarbetet

Traditionellt har planerare och ansvariga vid t ex kommuner och luftvårdsförbund enbart använt sig av mätningar som underlag för åtgärdsplanering. När nu beräkningsmodellerna kan komplettera och även i viss mån ersätta en del av mätningarna förbättras miljövårdsarbetet betydligt. Istället för att få information från enstaka mätpunkter öppnas möjligheter att studera valfria geografiska områden. Med modellen går det också att beräkna scenarier för att se vilka åtgärder som får bäst effekt.

Den aktuella studien omfattar de gaturum med störst luftproblem i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Karlstad och Norrköping. För de flesta större städerna har beräkningar jämförts med mätningar varje timme under två år. Ett omfattande arbete har lagts ner på att samla in och kvalitetskontrollera data.

Inandningsbara partiklar

Analysen är utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och avser så kallade PM10-partiklar, kvävedioxid och bensen. PM10-partiklar är små inandningsbara partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer. Partiklarna kan orsaka och förvärra hjärt-, lung- och kärlsjukdomar.

SMHIs modellsystem SIMAIR är en webbtjänst för bedömning av luftkvalitet i vägars närområden. Avgörande faktorer för luftkvaliteten och som beräknas i modellen är t ex mängden trafik och trafikmiljöns utformning men även meteorologiska faktorer som vind, temperatur, fuktighet och nederbörd.

Beräkningar och mätningar av luftkvalitet
Modellberäkningar jämfört med mätningar från E6 vid Gårda, Göteborg, år 2005.