Forskning om klimatförändringar i Arktis

Ett forskningsprojekt ska under kommande år öka kunskapen om klimatförändringarna i Arktis, och vilka effekter förändringarna ger i Sverige och andra nordliga områden. Projektet ADSIMNOR, som koordineras av SMHI, drivs av flera universitet och institut i samverkan.

Av alla världens regioner är uppvärmningen som störst i Arktis. Havsisutbredningen har under de senaste somrarna visat en nedåtgående trend, liksom grönlandsisarnas omfattning. Klimatscenarier för framtiden visar på samma mönster, med temperaturökningar på mellan 2-8 grader, beroende på vilket utsläppsscenario och klimatmodell som används.

- Uppvärmningseffekten i Arktis är välkänd. Den kan till stor del förklaras med att smältande snö- och istäcken ger en förändrad energibalans på land och ute till havs. Det får till följd att temperaturökningen förstärks ytterligare, säger Ralf Döscher, klimatforskare SMHI. Vi ser också en förändrad luftcirkulation in i Arktis som ger mer värmetransport in i området.

- Men vi har idag inte tillräcklig kunskap om de komplicerade processer som styr förloppen. En bättre förståelse behövs, bland annat för att beräkna vilka följder ett varmare klimat ger för regionen.

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Projektet ADSIMNOR ska genom tvärvetenskaplig forskning öka kunskapen om de processer som styr klimatförändringarna. Förutom själva uppvärmningseffekten i sig kommer bland annat klimatets kopplingar till vegetation och permafrost att studeras. Andra delar är molnens inverkan på klimatet och hur haven och sötvattnet påverkar havsisen.

En annan viktig del i projektet är att ta fram detaljerade klimatscenarier och ge exempel på vilka effekter klimatförändringarna kan ha på den arktiska miljön. Några områden är vegetation, permafrost, metanutsläpp samt hur detta kan inverka på levnadsvillkoren, på turism och rennäring.

För att arbeta fram de högupplösta klimatscenarierna krävs utveckling av både globala och regionala beräkningsmodeller.

ADSIMNOR, Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Regions, koordineras av SMHI. Projektet är ett samarbete mellan forskare från Stockholms universitet, Lunds universitet, Abisko naturvetenskapliga station och SMHI. Arbetet är finansierat av forskningsrådet FORMAS och kommer att bedrivas under ytterligare två år.