För Sydafrika i ett varmare klimat

Hur kan samhället anpassas till ett förändrat klimat? SMHI-forskare har tillsammans med sydafrikanska forskare och andra aktörer arbetat fram förslag på en rad åtgärder för områden som jordbruk, vattentillgång och naturresurser. Ett viktigt inslag i klimatstudien har varit att bedöma sårbarhet för olika grupper av människor.

Sydafrika är en av de regioner som drabbas hårt av klimatförändringar. Högre temperatur och mer torka, men också fler skyfall ger stora effekter på t ex jordbruket och tillgången till rent vatten. Redan nu behöver samhällsaktörer planera för att anpassa till nya förhållanden.

Ett område i östra Sydafrika kring floden Thukela har varit föremål för en studie om klimatanpassning. Forskare från SMHI och sydafrikanska forskarkollegor har arbetat fram rekommendationer tillsammans med vattenintressenter i området. Utifrån beräkningar med klimatmodeller har bedömningar gjorts för de mest sannolika scenarierna, liksom hur allvarliga konsekvenserna skulle bli av olika förändringar.

Sårbarhet i lokalt perspektiv

- Klimatförändringar slår hårt mot Sydafrika, men olika delar av landet berörs på olika sätt. Då är det viktigt att studera sårbarhet och anpassningsåtgärder i ett lokalt perspektiv säger Lotta Andersson, forskare SMHI.

- Det finns stora osäkerheter kring det framtida klimatet. En nyckelfråga är därför att lokala aktörer identifierar vad som gör olika grupper sårbara och hur de kan arbeta för att anpassa sig, både till förändringar såväl som till klimatfluktuationer.
 

Förslag för anpassning

Tillgång till vattenresurser, skydd mot skyfall och översvämningar är ett område att kraftsamla kring. Idéerna är många hur detta kan göras på ett bra sätt, t ex statliga subventioner för bostäder som klarar skyfall, vattenreservoarer och dammar som är dimensionerade med hänsyn till klimatförändringar. Annat kan vara information om hur man använder tvättvatten för att vattna trädgårdsland, samt hur man förhindrar smittspridning från vatten som lagras i tankar.

Samling vid brunn
SMHI-representanter, sydafrikanska forskare, jordbruksrådgivare och lokala representanter samlade vid brunnen i en av de byar som deltog i projektet.

Lösningar för jordbruket

För jordbruket minskar sannolikt avkastningen i framtiden, på grund av ökad temperatur och fler skadeinsekter. För småskaliga jordbrukare finns även oro för problem med ökad erosion i samband med skyfall. Även här ger studien många rekommendationer, som att öka användning av naturliga metoder mot skadeinsekter, men också att samarbetet stimuleras mellan större kommersiella jordbrukare, småskaliga jordbrukare och lantbruksrådgivare.

Ökad risk för bränder

En viktig naturresursfråga är ökad risk för fler bränder i ett förändrat klimat. Såväl småskaliga lantbrukare som kommersiella uppger i studien att det är både den mest sannolika och mest förödande effekten av klimatförändringar i regionen. Här föreslås finansiella resurser sättas in för att hjälpa småskaligt jordbruk med utrustning för att förhindra och släcka bränder. Nätverk kan organiseras där småskaliga och kommersiella jordbrukare tillsammans bekämpar bränder.

Studien pekar ut många andra områden som är sårbara för klimatförändringar och hur de kan mötas.

Anpassning för att minska klyftorna

- De flesta föreslagna anpassningsstrategierna kring vatten och klimat i Thukela är relevanta även för att möta klimatets naturliga variation och för att minska klyftorna mellan privilegierade och utsatta grupper. Enskilda medborgare, såväl som beslutsfattare måste alla bidra till anpassningsprocessen.

- Att anpassa efter klimatet är en ständigt pågående process i takt med att ny information blir tillgänglig. Forum för informationsutbyte mellan forskare och lokala aktörer bör vara en integrerad del i arbetet, avslutar Lotta Andersson.