Fjärranalysdagarna 2015

Copernicus är ett europeiskt jordobservationsprogram för global miljöövervakning och säkerhet. En aldrig tidigare skådad mängd öppna, fria data och tjänster kommer att erbjudas från de satelliter som ingår i programmet. Konferensen Fjärranalysdagarna 2015 är ett tillfälle att diskutera och pröva hur dessa kan användas för olika samhällstillämpningar och forskning.

Fjärranalysdagarna kommer att glänta på dörren till en helt ny verklighet med oanade möjligheter för myndigheter, företag och forskningsinstitutioner. Särskilt fokus kommer att ligga på Copernicus och hur dess öppna, fria data och tjänster görs tillgängliga för användning inom olika samhällstillämpningar och forskning. Konferensen syftar även till att sprida information om vad som pågår inom det svenska fjärranalysområdet.

Konferensen vänder sig till forskare, konsulter, företag, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter med intresse i planering, projektering, byggande och förvaltning som möts för att utbyta information och idéer och så frön till nya samarbetsformer och projekt.

Datum: 21-22 oktober 2015

Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm

Fjärranalysdagarna 2015 arrangeras gemensamt av:

  • Försvarsmakten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Lantmäteriet
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • Rymdstyrelsen
  • SCB
  • Skogsstyrelsen
  • SLU
  • SMHI

För mer information eller om du har frågor, kontakta karin.holmquist@snsb.se.