Extrema klimat under 100.000 år

Helt nya analyser visar skillnader i det svenska klimatet under mycket lång tid. I ett perspektiv av hundratusen år kan årsmedeltemperaturen variera med mer än 30 grader.

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt om det svenska klimatet sett över en period av hundratusen år fyller kunskapsluckor om den historiska utvecklingen, men ger också vägledning för det framtida klimatet.

- Analysen ökar kunskapen om klimatet under tre extrema perioder men ger också mer insikt om olika samband och återkopplingar, något vi har nytta av i våra klimatmodeller. För första gången har vi gjort klimatberäkningar för mycket långa tidsperspektiv, både på global nivå och även på mer högupplöst regional nivå, säger klimatforskare Erik Kjellström, SMHI.

- En stor del av dagens klimatforskning fokuserar på scenarier hundra år framåt. För den mer långsiktiga utvecklingen kan vi däremot inte specifikt säga om och exakt när något händer. I den nya forskningsstudien beskriver vi inom vilka gränser klimatet kan tänkas variera genom att presentera tre scenarier med extrema förhållanden.

Permafrost, istid, varmare framtidsklimat

De tre exempel som räknats fram med hjälp av klimatmodeller är ett kallt klimat med begränsad isutbredning, ett istidsklimat, samt ett framtida varmt klimat. Som grund för beräkningarna har förhållanden använts som motsvarar en period med permafrost för 44 000 år sedan och den senaste istiden för 20 000 år sedan. Det varma exemplet är tänkt att spegla klimatet om 6 000 år.

-Vi vet att den koldioxid som släpps ut i atmosfären finns kvar väldigt länge. Den varma framtidsperioden visar därför mycket liknande mönster som de scenarier vi har för hundra år framåt. Resultaten tyder också på att om Grönlands is smälter kommer den inte att återbildas igen.

Stora temperaturskillnader

Temperaturskillnaderna mellan den varma och de kalla perioderna är mycket stora i studien. Särskilt markant är variationen under vintertid, då medeltemperaturen är mer än 40 grader högre i den varma perioden jämfört med under istiden. De stora skillnaderna i temperaturklimatet beror, förutom att klimatet allmänt var mycket kallare under istiden, även på att lufttemperaturen påverkas av den höga höjden hos inlandsisen. Även nederbörden varierar mellan perioderna, ju varmare desto mer regn.

Europaklimat hundratusen år
Resultat från forskningsprojektet visar skillnaden i medeltemperatur vintertid under istiden jämfört med ett varmare klimat 6 000 år framåt.

Faktorer som påverkar

En viktig del i forskningsprojektet har varit att kartlägga olika faktorer som påverkar klimatet, exempelvis isutbredning, landhöjning och vegetationsförändringar. Varmare klimat leder generellt till mer växlighet som i sin tur kan åstadkomma ytterligare uppvärmning. Stor inverkan på klimatet har också stoft och partiklar - under kalla perioder med lägre havsyta virvlar mer stoft upp med avkylande effekt på klimatet.

Klimatberäkningarna har analyserats tillsammans med den information man kan få om klimatet från t ex pollen och alger från förhistorisk tid. Vid Medelhavsområdet finns en ganska god tillgång till dessa data vilket ger en uppskattning om klimatet under olika perioder. För istiden i Sverige saknas däremot denna typ av klimatvägledning och därför ger också forskningen helt nya underlag.

Forskningen har bedrivits under två år på uppdrag av SKB i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, Lunds och Stockholms universitet.