Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av forskare på SMHI.

För första gången har forskare gjort en fullständig beräkning av mängden kväve och fosfor som dagligen transporteras med vattendrag och från kustområden till haven runt Europa, och vilka källor som bidrar. Beräkningen tar hänsyn till att viss andel av närsalterna kväve och fosfor fördröjs, omvandlas och till viss del stannar kvar i vattendrag och sjöar.

Närsalterna kväve och fosfor spelar en viktig roll för övergödningen av vattendrag och havsmiljöer.

– Det är viktigt att veta varifrån utsläppen kommer för att kunna förbättra vattenkvaliteten i de kustnära haven och på sikt minska algblomningen i utsatta områden dit utsläppen förs med havsströmmar, säger Chantal Donnelly, forskare i hydrologi på SMHI.

Jordbruket stor källa

Resultatet visar att jordbruket står för de största utsläppen av kväve, där konstgödsel och jordbearbetning är bidragande faktorer. Endast i de två områdena med avrinning till Arktiska havet och Keltiska havet hade skogsbruk respektive punktkällor större inverkan, men här är halterna mycket låga. Det totala utsläppet i dessa områden är betydligt mindre än i övriga delar i Europa.
 

Total mängd kväve (ton/år) samt källfördelning
Total mängd och källfördelning av kväveutsläpp från land till haven runt Europa. A = Jordbruk, F = Skogsbruk, PS = Punktkällor, till exempel avloppsreningsverk och industrier, RH = Enskilda avlopp. Förstora Bild

Fosfor kommer i högre utsträckning från reningsverk, som betraktas som punktkällor. Men också här bidrar jordbruk med stor andel i stora delar av Europa.

– Källfördelningen för Europa påminner mycket om den för Sverige. Men naturlig rening genom att närsalter fördröjs, omvandlas och till viss del stannar kvar i vattendrag och sjöar är lägre i Europa än i Sverige, eftersom det finns färre sjöar på kontinenten, säger Niclas Hjerdt, marknadsansvarig Hydrologi och vattenförvaltning på SMHI.
 

Total mängd fosfor (ton/år) samt källfördelning
Total mängd och källfördelning av fosforutsläpp från land till haven runt Europa. A = Jordbruk, F = Skogsbruk, PS = Punktkällor, till exempel avloppsreningsverk och industrier, RH = Enskilda avlopp. Förstora Bild

Vattenrening viktig för totala mängderna

Resultaten visar också att de totala mängderna av utsläppt kväve och fosfor skiljer sig över Europa.

– Länderna runt Östersjön har länge arbetat med att rena vatten, och det gör att framför allt utsläppen av fosfor är lägre än till Svarta havet. Det skulle få stora effekter om reningen förbättrades till exempel runt Svarta havet, säger Chantal Donnelly.

Beräkningen för hela Europa är gjord med dynamisk modellering och är ett första underlag som kommer att förbättras successivt i nya modellversioner. Den bör även kompletteras med mer detaljerade studier kring vilka åtgärder som kan införas för att minska utsläppen.

Beräkningen av kväve och fosfor från jordbruk, skogsbruk, punktkällor och enskilda avlopp till Europas kustnära hav är gjord med E-HYPE. Det är SMHIs modell för att beräkna och simulera vattenflöden i Europa och till Europas kuster.
SMHI gör dagliga beräkningar av vattenflöden och transport av näringsämnen i avrinningsområden över hela Europa och till haven kring de europeiska kusterna. Beräkningarna används idag av oceanografer i Europa i havsmodeller.