Effekter av klimatförändring i ny klimatatlas

Vilka blir effekterna i Europa av en global uppvärmning på två grader? Det har europeiska forskare undersökt i ett gemensamt projekt. De presenterar nu en klimatatlas, där användarna själva kan undersöka effekterna av klimatförändringen.

En global uppvärmning på + 2 grader medför en väsentlig påverkan på många sektorer och regioner i Europa. Några regioner och sektorer kan dra nytta av den framtida uppvärmningen, medan andra kommer att uppleva övervägande nackdelar.

– Även om klimatförändringen till största del är negativ, så finns det sektorer som kan dra nytta av den. I Sverige får vi till exempel en längre växtsäsong och vi får minskade behov av uppvärmning under vintern, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI och en av de forskare som medverkat i EU-projektet IMPACT2C. 

Klimatatlasen innehåller Europakartor som vid sidan av klimatförändringen även visar effekter för en rad sektorer, såsom turism, energi, hälsa, skogs- och jordbruk, samt vattensektorn. Inom varje sektor finns olika effekter att utforska.

­– Vi kan till exempel se att förutsättningarna för vattenkraft i Sverige förbättras, till följd av ökad nederbörd. Samtidigt ser vi att snösäsongen blir kortare vilket på sikt påverkar vinterturismen och att risken för översvämningar till följd av kraftiga skyfall ökar. Atlasen ger en överblick över många sektorer och effekter och utgör ett viktigt material för att kunna anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat, säger Erik Kjellström.

Sammanställning över effekter av klimatförändringen
Klimatatlasen framtagen av EU-projektet IMPACT2C innehåller en översikt över ett förändrat klimat vid en global uppvärmning på två grader samt en analys av samhällseffekter av klimatförändringen. Förstora Bild

Klimatförändring i Europa

I de flesta regioner i Europa så är den regionala uppvärmningen kraftigare än den globala medeluppvärmningen. Förändrade nederbördsmängder gör att det kommer att bli blötare förhållanden i norra Europa, medan det blir torrare i södra Europa.

De extrema väderhändelserna i hela Europa väntas öka. Värmeböljor förväntas att fördubblas och extrema nederbördshändelser tenderar att bli intensivare.

Analyserna visar också att även om uppvärmningen begränsas till två grader, så kommer havsnivån fortsätta att höjas under flera århundraden. Det beror på de långsamma reaktionerna i haven. Därför kommer kostnaderna förknippade med översvämningar vid kusterna öka även vid anpassningsåtgärder.

Klimatförändring i extra utsatta områden

Projektet har också studerat effekterna av klimatförändringen i några extra utsatta områden i världen. Bangladesh och låglänta öar, till exempel Maldiverna, förväntas att drabbas hårt av konsekvenserna av klimatförändringen. De riskerar översvämningar på grund av en stigande havsnivå, och de utsätts även för en ökad risk för kraftig nederbörd. För västra och östra Afrika kommer uppvärmningen att vara högre än den globala temperaturökningen. Scenarierna pekar på att Västafrika kommer att uppleva en blygsam nederbördsökning, medan det inte är någon tydlig trend för Östafrika.

För att utvärdera effekterna av klimatförändringen på specifika sektorer så behöver relationer mellan sektorer inkluderas i analysen.