Dialog mellan forskare och användare bygger välanvänd klimattjänst

Ett tioårigt samarbete mellan SMHI och användare runt om i Sverige har format en klimattjänst som beskriver klimatförändringen i Sverige, Europa och världen. Tät dialog mellan klimatforskare och användare har varit nyckeln till ett välanvänt webbverktyg. Arbetssättet finns nu dokumenterat i en vetenskaplig artikel i tidskriften Climate Services.  

– Vi har hela tiden arbetat tillsammans med användare och utvecklat tjänsten utifrån deras behov. Under de drygt tio år det har tagit att skapa den omfattande klimattjänst vi har idag så har det varit en mängd möten där vi har lyssnat på olika behov och testat olika förslag, säger Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Under utvecklingen och i dialogen med användarna har det visat sig att olika grupper har olika behov.

– Det iterativa arbetssättet där vi har involverat användarna av klimattjänsten har varit mycket lyckat för att skapa en tjänst som passar dem, tillsammans med relevant stödmaterial, understryker Erik Kjellström.

Många använder tjänsten

Hur forskare och användare samverkat för att skapa klimattjänsten finns nu dokumenterat i en vetenskaplig artikel i tidskriften Climate Services. Liknande arbete pågår i många länder, där flera olika tillvägagångssätt testas.

– Vi ser framför oss att vårt arbete kan ge inspiration till liknande klimattjänster i andra länder.

För arbetssättet har gett resultat i form av en välanvänd tjänst. Sedan den senaste versionen av tjänsten lanserades i oktober 2013 har den mer än 125 000 unika sidvisningar. Tydliga toppar i statistiken syns vid tillfällen när tjänsten har utökats med nytt material, SMHI har publicerat rapporter om klimatet eller det har varit stort fokus på klimatfrågan i omvärlden.

– Idag används vårt webbverktyg som en viktig informationskälla av klimatanpassare i hela Sverige. Arbetet med att klimatanpassa samhället kommer att pågå i många år, och hela tiden behövs aktuell information och data. Ju mer forskning vi har om klimatförändringen, desto bättre underlag kommer vi att kunna ge, och vi uppdaterar tjänsten löpande för att ge ett underlag som både speglar utvecklingen inom forskningen och motsvarar användarnas behov, säger Erik Kjellström.

Utveckling, osäkerhet och spridning

SMHIs visningstjänst för ett förändrat klimat ger användaren en uppfattning om hur klimatet kan komma att förändras framöver. Tjänsten baseras på resultat från internationell klimatforskning, bland annat en rad EU-projekt, där SMHI har bidragit med ett mycket stort antal regionala klimatscenarier. Kartor, diagram och förklarande texter ger ett omfattande material att använda till exempel vid arbete med klimatanpassning. En användarhandledning ger fördjupad information om tjänsten och stöd att använda de olika delarna.

Klimattjänsten visar inte bara hur klimatförändringen kan komma att se ut, utan också hur robust informationen är. Tjänsten visar spridning och samstämmighet för de olika scenarierna i grundmaterialet, så att användaren själv kan bilda sig en uppfattning om utvecklingen. 

– När man jobbar med till exempel klimatanpassning så är det en svår balansgång mellan olika scenarier, lösningar, kostnader, risker och konsekvenser. Vi kan aldrig ge de absoluta svaren åt användarna, men vi kan ge både omfattande underlag och samtidigt information om osäkerheterna så att användarna själva kan göra den bästa möjliga bedömningen utifrån sin situation, säger Erik Kjellström.