De flesta luftföroreningar minskar under kommande år

Ny forskning visar att de flesta luftföroreningar kommer att minska i Sverige under den kommande tioårsperioden. Det gäller särskilt de föroreningar som släpps ut i centrala Europa och som transporteras hit med luftens strömningar. Mindre utsläpp gör bland annat att nedfallet av svavel och kväve minskar.

I en ny forskningsrapport redovisas den troliga utvecklingen för så kallade långdistanstransporterade luftföroreningar från idag och fram till 2020. Beräkningar har utförts för en rad ämnen och för olika regioner i landet. Studien, som har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, kommer bland annat att vara underlag för revideringen av de nationella miljömålen.

Resultaten visar att situationen överlag kommer att förbättras i Sverige under den kommande tioårsperioden. Men det är naturligtvis under förutsättning att uppställda mål för utsläppsminskningar uppnås.

Enligt beräkningarna minskar nedfallet av svavel i hela landet, framförallt i Halland, Skåne och Blekinge där nedfallet idag är som störst. Svavelnedfall har en försurande effekt, vilket kan skada växtlighet och fiskbestånd. Nedfall av kväve minskar också totalt sett, som mest i sydvästra delarna av landet. Kvävenedfall verkar både försurande och övergödande.

svaveldeposition
Bilden till vänster visar dagens nedfall av svavel, enligt beräkningar. Den högra bilden visar minskningen fram till 2020. Förstora Bild

- De svenska utsläppen är relativt små. Nedfallet av försurande ämnen över Sverige härstammar till största delen från utsläpp i övriga Europa och från internationell sjöfart, säger Camilla Andersson, forskare luftmiljö.

Sjöfarten kommer att stå för en betydande del av minskningen av svavelutsläpp, med krav på renare bränsle. Men med ökande trafikvolym förväntas dock utsläppen av kväveoxider från internationell sjöfart öka. Ammoniak är ett annat ämne som kan komma att öka.

Utvecklingen för hälsoskadliga ämnen som marknära ozon och vissa partiklar ser positiv ut för de närmaste åren. Det beror på att den förväntade utsläppsreduceringen i Europa leder till minskad långdistanstransport av luftföroreningar.

Omfattande modellberäkningar

Den nya rapporten innehåller resultat från omfattande beräkningar. Bland annat presenteras nedfall av kväve och svavel för varje län, idag och förväntade nivåer år 2020. Nedfallet visas dels som en totalsumma men även uppdelat på utsläppskällorna – i Sverige, i övriga Europa samt från internationell sjöfart.

-Studien är gjord med hjälp av modellberäkningar och det finns naturligtvis osäkerheter i resultaten. Men resultaten ger ändå en god uppskattning av förändringen fram till år 2020, säger Stefan Andersson, forskare luftmiljö.

Analyserna bygger på internationellt standardiserade utsläppsscenarier som tar hänsyn till uppställda normer för utsläppsminskningar till 2020. För att undersöka koncentrationer av luftföroreningar och nedfall till marken har beräkningar gjorts med SMHIs spridningsmodell MATCH. Modellen utgår från en detaljerad beskrivning av dagens och framtidens utsläpp av kemiska komponenter till atmosfären samt meteorologiska data, för att beskriva omvandling, transport och nedfall av luftföroreningar.

Klimatförändringar i andra forskningsprogram

Analysen tar inte hänsyn till klimatförändringar och hur de kan påverka luftföroreningar. Det behandlas i andra forskningsprogram som arbetar med scenarier som sträcker sig längre fram i tiden.

- I ett tioårsperspektiv framåt i tiden har förändrade luftföroreningsutsläpp större betydelse jämfört med effekterna av ett förändrat klimat. Men det är under förutsättning att uppställda normer för utsläppsminskningar fullföljs, avslutar Camilla Andersson.

lufttabell
Beräknade mängder nedfall av svavel och kväve för olika regioner i Sverige. Staplarna ger information om varifrån utsläppen kommer, från Sverige, övriga Europa eller internationell sjöfart. Förstora Bild