Bilateralt samarbete ökar kunskap om luftkvalitet i Brasilien

SMHI samarbetar med brasilianska myndigheter för att förbättra luftkvaliteten i brasilianska städer. Halter av partiklar och sot i luften kartläggs för att hitta lösningar som förbättrar luftkvaliteten och därmed invånarnas hälsa.

Luftföroreningar kan bestå av olika typer av fina partiklar och sot. Genom mätningar av luftföroreningar, kartläggning av utsläpp och beräkningar med luftkvalitetsmodeller kan forskare avgöra vad som påverkar luftkvaliteten på en viss plats.

Många källor

– Ungefär två tredjedelar av föroreningarna i staden Sapiranga kommer med det vi kallar bakgrundsluft. Det är föroreningar som sprids med luften från källor utanför staden. Sapiranga påverkas av luften från Porto Alegre och industriområden runt omkring, men också av bränder i naturen norr om staden, berättar Cecilia Bennet, luftmiljöforskare på SMHI.

Vedeldning med mycket rök
Vedeldning är mycket vanligt i Brasilien, både i hemmen och i näringslivet. Foto Cecilia Bennet, SMHI

Luftkvaliteten lokalt i centrala Sapiranga påverkas mest av vedeldning, både i näringsliv och i hemmen, och av lokala föroreningar från trafiken.

– Under vintern märks effekterna av vedeldning mer på luftkvaliteten, då utsläppen av fina partiklar och sot ökar, säger Cecilia Bennet.

Mindre utsläpp med ny teknik

Det finns flera olika åtgärder som tillsammans skulle förbättra luftkvaliteten. Bakgrundsluften förbättras om utsläppen minskar från de mest förorenande industrierna,om gamla diseldrivna fordon byts ut mot nyare och om sopförbränning och annan öppen förbränning förändras. Modernare och effektivare eldstäder eller byte av uppvärmningskälla, liksom modernare lastbilar skulle också förbättra stadsluften i Sapiranga.

Lastbil och luft med avgaser
Modernare lastbilar skulle förbättra luftkvaliteten i brasilianska städer. Foto Jorge Amorim, SMHI

Arbetet fortsätter nu i staden Curitiba, där en liknande studie genomförs. Båda studierna görs tillsammans med en rad lokala aktörer som en del av ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Brasilien.