Bättre tillgång till observationer av Arktis klimat

Bättre tillgång till observationer av hav, luft, vatten och ekosystem i Arktis ska ge ny kunskap om klimatet och hur det förändras i området. Ett nytt EU-projekt startar nu för att förbättra tillgängligheten till mätdata från Arktis.

Klimatet förändras snabbt i Arktis. Samtidigt är området till viss del otillgängligt och observationsnätet är inte lika utbyggt som på andra ställen i världen. Nu ska ett EU-projekt arbeta med att förbättra befintliga mätsystem och komplettera med nya för att fylla de luckor som finns och för att öka tillgängligheten. Målet är att utveckla ett effektivt, integrerat observationssystem som täcker hav, sjö- och landis, atmosfär och landområden i hela Arktis.

Arktis by Spetsbergen
Ett EU-projekt ska arbeta med att förbättra befintliga mätsystem i Arktis och komplettera med nya för att fylla de luckor som finns och för att öka tillgängligheten. Målet är att utveckla ett effektivt, integrerat observationssystem som täcker hav, sjö- och landis, atmosfär och landområden i hela Arktis.

– Huvudfokus är på fältmätningar och landobservationer, men vi använder också satellitmätningar, eftersom stor del av Arktis är otillgängligt. Vi ska också jobba med medborgarobservationer som tar tillvara kunskap och bidrar med information som är relevant för invånarna i området, säger David Gustafsson, forskare på SMHI.

Projektet ska leda till ökad kunskap om klimatet och klimatförändringen i Arktis. Observationsdata från Arktis kommer att bli mer tillgängliga och bättre beskrivna, så att de lättare kan användas för både forskning och andra ändamål.

Nytta för nära framtid

De samlade observationerna kommer att förbättra de kortare klimatprediktionerna, som beskriver hur klimatet utvecklas de kommande tio åren.

– När vi gör simuleringar för den nära framtiden så är kunskap om nuläget väldigt viktigt för att modellen ska ha ett startläge som är så nära verkligheten som möjligt. Då blir prediktionerna mycket bättre och vi har mycket större nytta av dem, säger Ralf Döscher, klimatforskare på SMHI.

Mynnar ut i vägledning

Projektet ska tillgängliggöra data från observationer av både hav, luft, vatten på land, is och snö samt ekosystem och demonstrera nyttan av att ha data tillgängliga. Data ska kompletteras med beskrivningar, så kallade metadata, för att öka möjligheten att använda data på rätt sätt. Till viss del ska data också analyseras på nytt för att skapa längre sammanhängande mätserier med större användbarhet.

– Projektet kommer att utmynna i en vägledning, ett beslutsunderlag om vad som behöver göras framöver för att förbättra täckningen av observationer i Arktis. Vi kommer att bättre veta vad vi vet idag och vad vi behöver göra för att observera bättre och på så sätt få veta ännu mer, säger David Gustafsson.

Projektet kallas INTAROS, Integrated Arctic Observation System, och är ett internationellt samarbete mellan 20 länder och 49 organisationer i Europa, Nordamerika och Asien, där SMHI och Stockholms universitet medverkar från Sverige. Projektet startade i slutet av 2016 och pågår fram till 2021. Det leds av norska Nansen Environmental and Remote Sensing Center, NERSC och finansieras via EUs forskningsprogram Horisont 2020.