Anpassning till förändrat klimat gynnar skogsbruket

Kunskap om klimatförändringen ger skogsnäringen möjlighet att anpassa plantering av tallplantor. Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa, och med rätt kunskap och verktyg kan planteringen anpassas till både dagens och förändrade klimatförhållanden.

När klimatet förändras påverkar det tillväxtförutsättningarna för tallen. Forskare på SMHIs Rossby Centre har tillsammans med Skogforsk tagit fram ett stort antal klimatvariabler och analyserat dessa tillsammans med data från skogliga fältförsök, där man testat olika tallplantor på olika platser.

Temperatur viktig

Analyserna visar att temperatursumman är ett bra mått på tillväxtförutsättningarna för skog i Sverige. Vid ett medelhögt klimatförändringscenario ökar temperatursumman med 200-400 dygnsgrader till år 2050.

– Det skulle ungefär motsvara att Skånes klimat flyttas till Mälardalen, säger Lars Bärring, forskare på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Tallskog
Klimatförändringen ger effekter på skogens förutsättningar att växa. När klimatet förändras behöver planteringen av tallplantor anpassas för att skogen ska ha bra förutsättningar fram till avverkning.

Minskar risker och ökar produktion

Flera studier visar att det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringens effekter för skogen. Det finns stora möjligheter att minska risker för skador och sjukdomar, samtidigt som anpassning till ett förändrat klimat kan öka produktionen.

I studien tog forskarna fram 22 klimatvariabler som är viktiga för tallens tillväxt och överlevnad i nordiska förhållanden. Där finns bland annat medeltemperatur och nederbörd över olika delar av året, men också sammansatta variabler som temperatursumma, vegetationsperiod, torrperioder och kontinentalitetsindex.

Klimatdata för Sverige och Finland

Forskarna har använt nya rutnätsbaserade klimatdata med högsta möjliga upplösning för både Sverige (4x4 km) och Finland (10x10 km). För att anpassa dessa data till modeller som predikterar framtida klimatscenarier utvecklades ett antal justeringsmodeller som tillämpades på sex olika klimatmodeller i scenario A1B.

Därefter har nya förflyttningsrekommendationer utvecklats, baserade på dessa klimatvariabler och fältförsöksdata för både Sverige och Finland. Skogforsk lanserar nu en ny version av verktyget Plantval, med klimatanpassade användningsrekommendationer för tall i Sverige och svenska fröplantager.