Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska stödja nödvändiga beslut kring havsmiljön.

Det är en allvarlig bild för Östersjöns miljö som växer fram när ett omfattande internationellt projekt för havsmiljöforskning summerar sina resultat. Beräkningarna visar entydigt på att klimatförändringen kommer att förvärra övergödningsproblemen.

Ett varmare klimat snabbar upp de biogeokemiska processerna i havet, med accelererande syrebrist och algblomningar som resultat. Framtidsscenarierna pekar också på ökad nederbörd, vilket gör att mer näringsämnen transporteras från land till hav.

- Mängden utsläpp av näringsämnen spelar en kritisk roll för Östersjöns framtid. De åtgärder som planeras idag för utsläppsminskningar kanske inte räcker till, säger Helén Andersson, forskare oceanografi.

Klimatet påverkar nyckelfaktorer i havet

Nyckelfaktorer som syrehalter och siktdjup påverkas negativt av klimatförändringen. Beräkningar fram till nästa sekelskifte med dagens utsläppsnivåer visar betydande försämringar i områden som redan idag är känsliga. Det kan jämföras med beräkningar som tar hänsyn till internationella beslut om utsläppsminskningar. Resultatet blir då att miljösituationen för Östersjön skulle vara relativt oförändrat mot idag.

- Man kan säga att utsläppsminskningarna motverkas av klimatförändringen, och östersjöplanerna ger inte de förbättringar man hoppats på. För att nå en förbättrad status för Östersjön skulle det alltså krävas ytterligare ambitionshöjning.

Bottensyre
Kartorna visar exempel på ändringar i syrehalter vid havsbotten, med dagens klimat jämfört med klimatet vid nästa sekelskifte. Kartorna baseras på olika nivåer utsläpp av näringsämnen. Den vänstra bilden motsvarar förändringen av syrehalter med dagens utsläppsnivåer av näringsämnen. Mittenbilden baseras på en utsläppsminskning enligt internationella överenskommelser. Den högra bilden visar effekterna av markanta utsläppsökningar näringsämnen. Förstora Bild

Internationell forskning

Projektet Bonus+/ECOSUPPORT har bedrivits i tre år. Här har forskare samlats från elva institut i sju östersjöländer, med målsättningen att se hur ett förändrat klimat påverkar hela näringskedjan i havet. I arbetet används modeller för det framtida klimatet, för sötvattentillrinningen till havet, för ämnen som transporteras till havet via vattendragen och för luftburna ämnen som påverkar havet.

Den unika forskningen innebär att koppla samman modellerna med beräkningar för marin biokemi och för näringskedjor.

Sammanställningarna illustrerar bland annat situationen i Östersjön från idag och fram till nästa sekelskifte, med dagens utsläppsnivåer. Beräkningar finns också utifrån östersjöländernas målsättning med minskade utsläppsmängder, Baltic Sea Action Plan. Dessutom visas effekterna av ett ”värsta” scenario med förväntat ökat jordbruk i länderna kring Östersjön och kraftiga utsläppsökningar.

Viktigt reducera utsläppen till havet

Resultaten kommer att finnas fritt tillgängliga på webben, bland annat i form av interaktiva scenariokartor.

- Resultaten stryker under hur viktigt det är att med gemensamma krafter reducera utsläppen till Östersjön, säger Helén Andersson.

- Även om det naturligtvis finns stora osäkerheter i beräkningarna så kommer förhoppningsvis scenarierna att hjälpa beslutsfattare med ökad förståelse för effekterna av olika åtgärder och hur det påverkas av ett förändrat klimat.

Siktdjup
Exempel på förändringar av havets siktdjup, med dagens klimat jämfört med klimatet vid nästa sekelskifte. Kartorna baseras på olika nivåer utsläpp av näringsämnen. Den vänstra bilden motsvarar siktdjupet med nuvarande utsläppsnivåer av näringsämnen. Den högra bilden visar siktdjupet med utsläppsminskningar enligt internationella överenskommelser. Förstora Bild

Beräkningarna för syre vid havsbotten omfattar syresituationen under sommartid och är medelvärden för 30 år.