SIMAIRved - Nytt internetverktyg för luftkvalitet vid biobränsleeldning

Biobränsleeldning är ur många aspekter, inte minst i ett klimatperspektiv, ett bra val för uppvärmning av bostäder. Om omodern utrustning används och förbränningen sker på ett ineffektivt sätt kan emellertid vedeldning utgöra ett luftmiljöproblem. SIMAIRved är ett nytt internetverktyg för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning.

Vedrök från en skorsten

Ökad användning av bioenergi är en viktig komponent för att uppnå klimatmålen och minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Samtidigt utgör enskild vedeldning, tillsammans med vägtrafiken, de största utsläppskällorna av bland annat partiklar och oförbrända kolväten. Därför är det viktigt att en ökad användning av bioenergi inte tillåts ske på bekostnad av ökade emissioner och ohälsa.

Med detta som bakgrund har SMHI, med finansiering från bland andra Energimyndigheten, utvecklat ett nytt internetbaserat modellverktyg, SIMAIRved, för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning. Modellsystemet har testats för några svenska kommuner och erfarenheter från projektet finns nu presenterade i en ny rapport.

Gamla vedpannor ett miljöproblem

- Luftkvaliteten i vissa bostadsområden med omfattande småskalig vedeldning kan vara mycket dålig. Störst utsläpp sker från anläggningar med gamla vedpannor, utan ackumulatortank där förbränningen sker ineffektivt, säger Gunnar Omstedt, luftmiljöforskare vid SMHI.

- Detta är dock ett lokalt problem som generellt enbart involverar ett fåtal anläggningar och fastigheter inom ett och samma bostadsområde.
 
Utbyte till modernare vedpannor är en effektiv åtgärd för att förbättra luftkvaliteten, likaså installation av värmepumpar eller utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Höga halter av partiklar i utomhusluften är ett problem i flertalet tätorter i Sverige. Tillsammans med vägtrafiken är den småskaliga vedeldningen en av huvudkällorna till emissioner av partiklar. Dessa partiklar kan utgöra ett hälsoproblem och kan bidra till och förvärra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

SIMAIR - lättanvända Internetverktyg för vägtrafik och vedeldning

En annan stor källa till luftföroreningar i Sverige är vägtrafiken. I familjen av internetverktyg finns även applikationen SIMAIRväg som är ett motsvarande verktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Gemensamt för samtliga applikationer av SIMAIR är bland annat:

  • Det lättanvända gränssnittet som enkelt nås via internet
  • Bästa tillgängliga indata används, exempelvis vad gäller emissioner och meteorologi
  • Modellerna bygger på ett kopplat modellkoncept, där hänsyn tas både till lokala haltbidrag samt bakgrundsbidrag från övriga tätorten, Sverige och Europa
  • Verktyget finns tillgängligt för samtliga kommuner i Sverige
Simulering i  SIMAIRVed för ett bostadsområde
Beräknad årsmedelhalt av PM10 (partiklar mindre än 10 mikrometer) för ett bostadsområde i en mellanstor svensk stad. Figuren visar de betydande luftmiljövinsterna i att byta ut gamla vedpannor mot moderna miljögodkända vedpannor med ackumulatortank. Förstora Bild