SIMAIRscenario - visualisering och utvärdering av utsläppsscenarier

SIMAIRscenario är ett nytt webbaserat visualiseringsverktyg som ger möjlighet att utvärdera luftföroreningarnas effekter på hälsan och de samhällskostnader som därmed uppstår. Syftet är att verktyget ska vara ett viktigt underlag för utredare, myndigheter och beslutsfattare vid utvärdering av olika scenarier.

Hur vår luftmiljö kommer att vara i framtiden kan vi med säkerhet inte säga, men den påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas.

Ett övergripande beslutsstödsystem i syfte att undersöka konsekvenser av åtgärder och utsläppsscenarier inom olika samhällssektorer, såsom energiproduktion och vägtrafik, har tidigare saknats i Sverige. Detta är bakgrunden till att SMHI har utvecklat verktyget, som är tänkt att fylla kunskapsluckorna inom området.

Verktyg för bättre och säkrare beslut

SIMAIRscenario, som är en vidareutveckling av modellsystemet SIMAIR, kan användas av myndigheter och beslutsfattare i syfte att visualisera och utvärdera konsekvenserna av olika åtgärder. Systemet kan systematiskt presentera och kvantifiera vad förändringar i luftkvalitet, till följd av exempelvis ändrade emissioner, meteorologi eller fysisk planering, får för utfall vad gäller:

 • halter i utomhusluften
 • befolkningsexponering
 • hälsoeffekter
 • externa hälsokostnader

Samhällsnyttan är att underlagen som levereras i slutändan resulterar i säkrare och mer underbyggda åtgärder och beslut.

Aktuella frågeställningar

Målsättningen är att aspekter som avser insatser kring exempelvis vägar, energislag och samhällsplanering ska kunna utvärderas av det nya verktyget. Beslutsfattare kan därigenom undersöka vad effekten av en åtgärd blir utifrån ett miljömässigt, hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv.

SIMAIRscenario kan tillämpas för många olika aktuella frågeställningar:

 • att alla gamla vedpannor byts ut mot nya
 • ändrad energiförsörjning, till exempel ökad biobränsleanvändning
 • om användningen av dubbdäckens minskar i vissa delar av landet med viss andel
 • ändrad transportpolitik, från vägtransporter till tåg och sjöfart
 • minskning av emissioner från vissa källor med viss andel
 • ändrade meteorologiska förhållanden
 • ändrad fysisk planering

Hur analyseras utsläppsscenarierna?

Verktyget innehåller funktionaliteter som lyfter fram och visualiserar skillnader mellan olika haltfält.

Beräkningsgången kan översiktligt beskrivas på följande sätt. Först definieras den frågeställning som skall analyseras. Haltfält tas fram dels för ett Basfall dels för ett Scenariofall. Basfallet kan motsvara en nulägesbeskrivning eller till exempel ett scenario för ett visst år då man antagit att emissionsutvecklingen skett utan någon politisk förändring ("business as usual"). Scenariofallet motsvarar beräknade haltfält för den politiska eller tekniska förändring som man vill studera.

För varje sådant fall görs beräkningar med en spridningsmodell där emissionsdata har anpassats till frågeställningen. I SIMAIRscenario beräknas skillnaderna mellan basfallet och scenariofallet och ett nytt haltfält skapas därigenom som beskriver förändringen i luftkvalitet. Därefter beräknas förändrad exponering baserat på detaljerade befolkningsdata för hela landet och hälsoeffekter av denna förändring samt det ekonomiska värdet av de förändrade hälsoeffekterna utvärderas.

Schematisk skiss över beräkningsgången i Scenarieverktyget
Schematisk skiss över beräkningsgången för SIMAIRscenario. Utifrån förändringar av utsläpp, till följd av en politisk eller teknisk åtgärd, kan minskningen/ökningen av koncentrationen av en luftförorening studeras. Med kännedom om befolkningen inom detta område kan sedan exponeringen beräknas. Därefter kan man med hjälp av samband mellan exponering och hälsa bedöma hälsovinsterna/hälsoförlusterna, tillsammans med en uppskattning av minskningen/ökningen av kostnaderna till följd av denna åtgärd. Förstora Bild

Projekt i samverkan

Utvecklingen av det nya verktyget har finansierats av Energimyndigheten och Vägverket. Projektet är ett samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket, Vägverket, Energimyndigheten, Umeå Universitet samt Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI).