Projektet Roadside

Studien syftar till att undersöka om boende nära tätt trafikerade vägar leder till ökad förekomst av besvär, symptom och sjukdom, samt påverkan på livskvalitet.

SMHI har beräknat exponering för luftföroreningshalter hos mer än 50000 vuxna individer som besvarat en hälsoenkät. Bostadsadresserna är spridda över hela Sverige.

För beräkningar av lokala haltbidrag från vägtrafiken för varje individuell bostadsadress användes modellsystemet SIMAIR, med applikationen SIMAIRkorsning.

Ansvarig för Roadside är Göran Pershagen på Karolinska Institutet. Studien pågår under 2008-2009.

Resultat
Resultat för exponeringsberäkningar för 5921 bostadsadresser i Stockholms län. Figurerna visar beräknade halter av partiklar för dessa bostadsadresser. Beräknade halter av PM10 (överst), PM1.0 (mitten) och PM10-PM1.0 (nederst). Halterna är uppdelade i regionalt bidrag (blått), urbant bidrag (gult) och lokalt bidrag (rött). Förstora Bild