Ny rapport: Små partiklar sprids från andra länder

En ny SMHI-rapport ger underlag för hur Sverige måste förhålla sig till EU-direktiv för utsläpp av små partiklar i luften.

Höga halter av partiklar i luften är skadligt för människans hälsa. De normer som hittills har gällt har reglerat maximala halter partiklar av en viss storlek, mindre än 10 mikrometer, PM10.

Forskningsstudier har visar att det är mindre partiklar som är de mest hälsovådliga och därför skärps nu lagstiftningen för att även gälla partiklar under 2.5 mikrometer, PM2.5. EU-direktiv anger reduceringsmål inom den kommande tioårsperioden för dessa fina partiklar.
 
För att sätta upp reduceringsmål för Sveriges del behövs framförallt kunskap om halterna i luften, varifrån utsläppen kommer och hur de sprids i luften.

SMHI visar i en ny rapport resultat av spridningsberäkningar för små partiklar i Sverige som har utförts på uppdrag av Naturvårdsverket.

- Beräkningarna pekar på att Sveriges bidrag till halter av fina partiklar är låga. De halter vi har i luften har huvudsakligen transporterats hit från andra länder, säger Stefan Andersson, luftmiljöforskare SMHI.

- Sverige kommer därmed sannolikt att klara koncentrationskraven förutsatt att reduceringar görs i andra länder.

Partikelhalterna har beräknats i SMHIs spridningsmodell MATCH, mellan åren 2010 och 2020, och representerar halter i taknivå. De meteorologiska data som ligger till grund för beräkningarna är från 1999.

Minskning från vägtrafiken

Förutom analyser över större geografiska områden har även halter av fina partiklar studerats i trafikerade gaturum för några större svenska städer. Beräkningarna, som gjorts med SMHIs modellsystem SIMAIR, pekar på en minskning av lokala haltbidrag från vägtrafiken till år 2020 enbart på grund av minskade avgasutsläpp till följd av modernare teknik. Minskad dubbdäcksanvändning skulle kunna reducera halterna ytterligare.

Utsläppen av de fina partiklarna kommer huvudsakligen från mänskliga aktiviteter såsom förbränningsprocesser, men även till viss del från naturliga förlopp, t ex emissioner av partikelformande gaser från skogar, uppvirvlat stoft och havssalt.

Rapporten har titel "Dagens och framtidens partikelhalter i Sverige - Utredning av exponeringsminskningsmål för PM2.5 enligt nytt luftdirektiv".