Luftmiljöprognoser

Övervakning av det kemiska vädret har ökat i intresse dels ur ett hälso- och miljöperspektiv och dels ur ett klimatperspektiv.

Begreppet kemiskt väder har etablerats under de senaste åren för att beskriva aktiviteter som rör atmosfärens kemiska sammansättning med ett angreppssätt som påminner om numeriska väderprognoser. Dels dagliga prognoser av atmosfärens kemiska sammansättning några dygn framåt, dels dataassimilering av kemiska komponenter in i kemiska transportmodeller, som har likhet med hur meteorologiska data förs in i numeriska väderprognoser.

Atmosfärens sammansättning

I två på varandra följande projekt, GEMS och MACC, behandlas tjänster som rör prognoser av atmosfärens sammansättning av bland annat ozon, kväveoxider, svaveloxider men också växthusgaser som koldioxid och metan. Dataassimilering görs framförallt på global skala med användning av satellitdata, men kommer också att prövas på Europaskala där markobservationer också kommer med.

Syftet är att ta fram en grundtjänst av atmosfärens sammansättning och förändring med prognoser 3 dagar framåt. Tjänsten ska kunna användas för vidareförädling av andra aktörer såsom nationella miljömyndigheter eller miljöinstitut.

I projektet deltar ett antal olika modellgrupper, vars resultat läggs samman till så kallade ensembleprognoser, se figur intill. På så sätt visualiseras skillnaderna mellan modellerna, vilket är ett mått på osäkerheten för prognoserna. Validering av modellerna mot mätdata sker fortlöpande.

Projekten ger också en möjlighet till daglig global övervakning av växthusgaser som ett stöd till klimatforskningen.

En viktig komponent i projekten är att i ökad grad tillgodogöra satellitdata i miljöarbetet.