GEMS - Dagliga luftmiljöprognoser

Projektet GEMS är ett europeiskt samarbete för dagliga prognoser av kemiska komponenter i atmosfären (kemiskt väder). Syftet är att förbereda för förmedling av basinformation om atmosfärens kemiska tillstånd som sedan kan vara utgångspunkt för nationella och mer detaljerade analyser.

Projektresultaten ska också kunna vara stöd till nationella miljömyndigheter såväl som internationella program inom miljöområdet. Exempel på sådana internationella program är Montrealprotokollet (freoner, stratosfäriskt ozon, UV-strålning), Kyotoprotokollet (växthusgaser), och CLRTAP (gränsöverskridande luftföroreningar).

Prognoser genom modellberäkningar och mätdata

Projektnamnet står för "Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data" vilket betyder att mätningar av kemiska komponenter, från satellit och markstationer ska föras in i prognosberäkningarna (så kallad dataassimilering).

Ett flertal satelliter används som AIRS, IASI, SCIAMACHY, GOSAT OCO, ENVISAT, METOP och EOS serien för analys av CO2, CO, metan, ozon och optiskt djup från aerosoler. Deltagande institut förmedlar nationell mätdata från markstationer vilket främst utnyttjas för utvärdering av deltagande modeller.

Samma metodik som väderprognoser

Projektet har hämtat inspiration från framtagning av väderprognoser där väderdata på globalskala tas fram vid bland annat det Europeiska vädercentret ECMWF och vidareförädlas vid nationella meteorologiska institut.
 
På liknande sätt analyseras mätdata av kemiska komponenter från satelliter, vid ECMWF, och i den globala atmosfäriska transportmodellen MOZART (Max Plank). Globala prognoser av det "kemiska vädret" förädlas med högre upplösning över Europa i 9 olika regionala modeller.
 
Förutom resultaten från varje enskild modell bestäms också medianen av de ingående modellerna vilket ger en sammanvägning av samtliga kemiska modeller.

GEMS är uppdelat i 6 delprojekt:

  • Globala växthusgaser
  • Globala reaktiva gaser
  • Aerosoler
  • Regionala reaktiva gaser
  • Produktion
  • Utvärdering

Europeiskt samarbetsprojekt

GEMS är ett europeiskt samarbetsprojekt med deltagare från bland annat ECMWF, EMEP-W (Olso), Max Plank institutet (Hamburg), meteorologiska systerorganisationer i Norge, Finlad, Danmark, Holland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, samt flera universitet i bland annat Tyskland, Belgien och Irland.

SMHI deltar utan direkt finansiering från projektet i delprojektet "Regionala reaktiva gaser" med dagliga kemiska prognoser vilka beräknas med MATCH modellen vid ECMWF med globala kemiska data som randvärden från MOZART utvecklad vid NCAR (USA) men drivs av Max Plank institutet.

Luftmiljöprognos för Stockholm, utfärdad 2009-03-11
Luftmiljöprognoser för Stockholm den 11 mars 2009. Spridingen i resultat mellan de 9 olika modellerna (däribland SMHIs modell MATCH) visualiseras genom låddiagram. Prognoserna avser ämnena ozon, kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar mindre än 10 µm (PM10). Förstora Bild