Forskningsprojekt inom luftmiljö

Forskningsenheten för luftkvalitet på SMHI har deltagit aktivt i flera nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt i EUs ramprogram och relaterade nätverk. Utöver den europeiska täckningen har forskarna strävat efter att etablera internationella samarbetsinsatser i andra delar av världen, till exempel Sydamerika och Afrika. Projekten täcker ett brett spektrum av frågor som rör luftkvalitet, stadsklimat eller människors hälsa.

Pågående projekt

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor. Projektet resulterar i en prototyp för ett visualiseringsverktyg som ska integrera kunskap från högupplöst modellerad data med lokala meteorologiska observationer från sensorer och invånarnas upplevelser.

BRIGHT

BioDiv-Support

BioDiv-Support: Scenario-baserat beslutsstöd för policyplanering och anpassning till framtida förändringar av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

BioDiv-Support

Avslutade projekt

G.I.Nord - “Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter”

Syntesprojektet G.I.Nord syftar till att, tillsammans med användare och experter, definiera kritiska kunskapsluckor och praktiska behov samt hinder för en effektiv implementering av Urban Grön Infrastruktur (UGI) som redskap för klimatanpassning vid planering och utveckling av nordiska städer.

G.I.Nord – Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: kunskapsläge och kunskapsluckor om interaktioner och effekter

HazardSupport - "Riskbaserat beslutsunderlag för anpassning till framtida naturolyckor"

I ett framtida klimat kommer vissa extrema väderhändelser sannolikt att uppstå oftare, vilket ökar risken för naturolyckor. För att samhället ska kunna anpassa sig krävs kunskap om hur vanliga och hur intensiva naturolyckor kan komma att bli i ett framtida klimat. Genom skräddarsydda klimateffektstudier och ett bättre samarbete mellan klimatexperter och intressenter ska ett förbättrat beslutstöd för klimatanpassning kunna tas fram.

HazardSupport – Riskbaserat beslutsstöd för framtidens naturolyckor

ParCur – "Undersökning av utsläpp av partiklar och sot och dess påverkan på luftkvaliteten i Curitiba"

ParCur traffic

Staden Curitiba i delstaten Paraná i Brasilien har en lång tradition av hållbar stadsplanering och innovativa stadskoncept. ParCur är ett bilateralt samarbetsprojekt mellan Sverige och Brasilien med målsättning att kvantifiera och försöka reducera negativa effekter av urban expansion och förtätning på luftkvaliteten.

ParCur-projektet – Undersökning av utsläpp av partiklar och sot och dess påverkan på luftkvaliteten i Curitiba

Urban SIS - "Klimatinformation för europeiska städer"

Urban SIS testar ett koncept för en sektoriell informationstjänst (Sectorial Information Service, SIS) riktat mot infrastruktur- och sjukvårdssektorerna i europeiska städer, med det övergripande målet att utveckla och demonstrera sätt att skala ned klimatinformation och påverkansindikatorer till den urbana skalan.

Urban SIS – Klimatinformation för europeiska städer

GreenInUrbs - "Ansats för grön infrastruktur"

COSTFP1204 logo

Miljö- och sociala aspekter vid undersökning och hantering av stadsnära skogar (COST-programmet FP1204). Grön infrastruktur (GI) har nyligen fått en framträdande plats inom planering på regional och lokal skala. Syftet med programmet GreenInUrbs är att öka förståelsen för stadsskogsbrukets roll för att tillhandahålla ekosystemtjänster.

GreenInUrbs – Ansats för grön infrastruktur