Dagliga luftmiljöprognoser

SMHI deltar i projektet GEMS, vilket är ett europeiskt samarbete för dagliga prognoser av kemiska komponenter i atmosfären (kemiskt väder). Syftet är att förbereda för förmedling av basinformation om atmosfärens kemiska tillstånd som sedan kan vara utgångspunkt för nationella och mer detaljerade analyser.

Resultaten från projektet ska kunna vara stöd för nationella miljömyndigheter, såväl som internationella program inom miljöområdet. Exempel på internationella program är Montrealprotokollet (freoner, stratosfäriskt ozon, UV-strålning) och Kyotoprotokollet (växthusgaser).

I projektet ingår 9 regionala beräkningsmodeller, däribland SMHIs spridningsmodell MATCH. Prognoserna görs för flertalet kemiska komponenter, bland annat ozon, kvävedioxid och partiklar. Vid prognosberäkningar används dessutom mätdata från både satellit- och markstationer.

Resultaten kan sedan presenteras i form av ensembleprognoser. På så sätt visualiseras skillnaderna mellan modellerna, vilket är ett mått på osäkerheten för prognoserna. Validering av modellerna mot mätdata sker fortlöpande.

Projektnamnet GEMS står för "Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in-situ data" och det är ett stort EU-finansierat samarbete mellan meteorologiska institut och universitet i Europa.

Mer om projektet GEMS