RCO

RCO (Rossby Centre Ocean model) är en oceanografisk cirkulationsmodell. Det innebär att modellen räknar på hur vattnet strömmar samt sådant som påverkar hur det strömmar såsom temperatur, salthalt och isutbredning. RCO används främst för Östersjön och Arktiska havet.

RCO är lämpad att räkna på långa tidsperioder vilket är nödvändigt för att undersöka havsklimat. Den viktigaste begränsningen av tidsperioden är att det behövs meteorologiska data, exempelvis vindar, av god kvalitet för att en modellkörning ska vara meningsfull.

Ofta används RCO tillsammans med andra modeller. Den kan kopplas samman med den meteorologiska modellen RCA (Rossby Centre Atmosphere model) och kallas då för RCAO. Syftet är att få med växelverkan mellan hav, havsis och atmosfär. Värme och fukt från havet kan påverkar luftcirkulationen som i sin tur bidrar till förhållanden i havet. Kopplade effekter är viktiga att ta hänsyn till för simuleringar längre än några dagar. Den kopplade modellen RCAO kan med fördel användas för klimatscenariostudier av möjliga framtida klimat.

RCAO Arktis beräkningsområde.
Figur 1. RCAO modellens beräkningsområde över Arktis. Det rödmarkerade linjerna visar den atmosfäriska modellens (RCA) område och de blå den oceanografiska (RCO). De färgade konturerna anger djupet. Förstora Bild

Kopplad till SCOBI kallas modellen för RCO-SCOBI. SCOBI är en modell för näringsämnen och alger. Genom att koppla samman modellerna kan man t.ex. studera transporter av ämnen och förändringar i havsmiljön på långa tidsskalor.

Transport av inorganisk fosfor i Östersjön från modellen RCO-SCOBI.
Figur 2. Transport av fosfor i Östersjön beräknat med RCO-SCOBI. Transportriktningen anges av pilarna och transportens storlek, ton per km och år, ges av färgskalan. Förstora Bild