RCAO

RCAO (Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean model) är ett modellsystem som kopplar samman atmosfärsmodellen (RCA) med oceanmodellen (RCO). Därigenom tar man hänsyn till växelverkan mellan hav, havsis och atmosfär. RCAO används för modellkörningar över Östersjön och Arktis.

Klimatsystemet är mycket komplext och består av flera delar. För att skapa realistiska simuleringar av systemet räcker det inte att köra bara en av modellkomponenterna, RCA eller RCO. För att till exempel återskapa processer i atmosfären behövs indata om bland annat havets yttemperatur och ismängd, variabler som i sin tur påverkas av atmosfären. På samma sätt kräver simuleringar av havets dynamik information om atmosfären, vilken i sin tur påverkas av havets is- och vattenförhållanden. För att ge en mer realistisk representation av klimatet kopplar man därför samman dessa modellkomponenter. Genom kopplingsprogrammet OASIS utbyter RCA och RCO information om respektive systems flöden och tillståndsvariabler. Till RCAO finns även en hydrologisk modell (HBV) kopplad. Genom den tar man även hänsyn till hur flödesprocesser i sjöar och avrinningsområden påverkar klimatsystemet.En viktig del när man studerar klimatförändringar är att undersöka systemets återkopplingsmekanismer, det vill säga hur en liten förändring i någon del av systemet påverkar resten av klimatsystemet.

RCAO har utvecklats och används främst för norra Europa och Arktis. Delkomponenterna, RCA och HBV, används även för andra regioner.

Bild av det kopplade atmosfärs- och oceansystemet.
Översiktlig bild av processerna i en gridruta i RCAO. Förstora Bild