NordForsk LANDCLIM workshop om klimatmodellering, 22-24 februari 2011

I forskarnätverket NordForsk LANDCLIM arbetar forskare från Nordeuropa med frågeställningar knutna till kopplingen mellan klimat och vegetation på längre tidsskalor.

Trädringar
Trädringar är ett exempel på en typ av proxy-data.

Nätverket NordForsk Landclim finansieras av Nordforsk och koordineras av  Professor Marie-José Gaillard vid Linnéuniversitetet i Kalmar. NordForsk är Nordiska Ministerrådets rådgivande forskningsorgan och fokuserar på forskningsområden där de Nordiska länderna är internationellt ledande. De främjar även forskning och forskarutbildning av hög internationell kaliber.

Det finns klara kopplingar mellan klimat och markanvändning, där exempelvis graden av skog relativt öppen mark kan påverka såväl marknära temperaturer som flöden av vatten och gaser mellan atmosfären och marken.

Hur markanvändningen sett ut i historisk och förhistorisk tid finns varierande bilder av. Det betyder också att det finns olika idéer om huruvida människan kan ha påverkat klimatet redan i förindustriell tid genom att minska andelen skog till förmån för öppen (åker-)mark.

Då forskarna har skiftande bakgrund, exempelvis palaeo-ekologer, vegetationsmodellerare, klimatmodellerare, har klimatmodeller och deras användning i palaeoklimatologiska tillämpningar stått i fokus under workshopen i Norrköping.

I en serie föreläsningar presenterades fundamentala principer för klimatmodellering och hur dessa kan användas i studier av dagens, framtida och forntida klimat, liksom information om hur resultaten från modellerna kan användas för vidare effektstudier.

Andra föreläsningar under workshopen behandlade olika specialämnen som till exempel vegetationsrekonstruktion baserat på pollendata från sjösediment, vegetationsmodellering samt insamling och användande av proxy-data.

NordForsk logo
LandClim logga