Forskningsprojekt på Rossby Centre

Rossby Centre är involverad i många nationella och internationella projekt inom klimatmodellering och andra aspekter på klimatforskning.

ADSIMNOR

ADSIMNOR (Avancerad simulering av Arktiska klimatförändringar och inverkan på nordliga områden) syftar till en förbättrad förståelse av klimatförändringar i Arktis och dessas effekter i norra Sverige. ADSIMNOR består av forskare från Stockholms universitet, Lunds universitet, Abisko naturvetenskapliga station och SMHI. Projektet är finansierat av FORMAS som ett så kallat ”Strategiskt Forskningsområde” och Rossby Centre är projektledare.

ADSIMNOR - Advanced Simulation of Arctic Climate Change and Impact on Northern Regions

ArcticClim

Rymdstyrelsens projekt ArcticClim (Utilization of Advanced Satellite and In situ Observations in Support of Arctic Climate Simulations) leds av SMHIs fjärranalysgrupp och syftar till att utnyttja olika produkter från satelliter och in-situ observationer för modellevaluering. Satellitobservationer ska jämföras med observationer över Arktis och användas för att utvärdera SMHIs klimatmodeller (RCA, RCAO och EC-Earth). Olika molnparametrar och havsis ska analyseras för korta utvalda perioder (t. ex. havsisminimum sommaren 2007) och över längre perioder på klimatskala.

BaltAdapt

BaltAdapt är ett EU-projekt där elva institutioner från sju länder kring Östersjön har som mål att ta fram en gemensam klimatanpassningsstrategi för hela Östersjöregionen. Rossby Centre deltar bland annat genom att ta fram regional klimatinformation.
BaltAdapt

BONUS - INFLOW

INFLOW (Holocene saline water inflow changes into the Baltic Sea, ecosystem responses and future scenarios) ingår i Östersjöländernas forskningsprogram BONUS. Målet för INFLOW är att få information om miljöförändringar i Östersjön och de faktorer som har bidragit till förändringarna under de senaste 6 000 åren samt om människans roll i de iakttagna miljöförändringarna. Dessutom görs med hjälp av modellering scenarier om klimatförändringens inverkan på Östersjön fram till år 2100.

INFLOW

CES

Logotyp CES

Det nordiska projektet CES (Climate and Energy Systems, 2007-2010) syftar till att undersöka effekten av klimat och klimatförändring på Nordens energisystem med särskilt fokus på förnybara energikällor som vatten- och vindkraft. Arbete med ta fram nya klimatscenarier, förstå och förutsäga naturlig variabilitet, kartläggning av risker p g a förändrad sannolikhet för extremhändelser, undersökning av produktionspotential ingår i projektet. Dessutom tas anpassningsstrategier fram i dialog med slutanvändare.

CES

CLARIS-LPB

CLARIS-LPB

EU-projektet CLARIS LPBs målsättning är att beräkna hur pågående klimatförändring kommer att påverka avrinningsområdet La Plata i Sydamerika. Beräkningarna ska ligga till grund för anpassningsplaner inom markanvändning, jordbruk, samhälle, vattenkraft, flodtransporter, vattenresurser och ekologiska system. Rossby Centre ska köra klimatsimuleringar för Sydamerika med vår regionala modell och förse projektet med resultat från dessa för vidare effektstudier.

CMIP5

CMIP5 skapar ett sammanhang med många modeller för att 1) värdera orsakerna bakom modellskillnader i dåligt kända återkopplingsmekanismer kopplade till kolcykeln och till moln, 2) undersöka ”prediktabiliteten” och undersöka modellernas förmåga att förutsäga klimatet på tioårsskalan, och, mer allmänt, 3) undersöka varför olika modeller med samma drivning ger olika resultat.

CMIP5-Coupled Model Intercomparison Project

COMBINE

EU-projektet COMBINE (Comprehensive Modelling of the Earth System for better Climate Prediction and Projection) syftar till att förbättra existerande jordsystemmodeller genom att lägga till nya komponenter och parametrisering. De förbättrade modellerna kommer att användas för att göra dekadisk prediktion och scenariosimuleringar för 2000-talet.

CORDEX

CPA

CORDEX (Coordinated Regional Downscaling Experiment) är ett program sponsrat av WCRP som organiserar ett internationellt koordinerat ramverk som ska producera en förbättrad generation regionala klimatscenarier för användning i effekt- och anpassningsstudier i bl.a. AR5. CORDEX kommer att skapa en ensemble av flera dynamiska och statistiska regionala modeller drivna av flera globalmodeller från CMIP5-arkivet. Till en början har en upplösning på 50 km valts så att fler modeller kan vara med. Flera gemensamma områden har valts som täcker alla (eller nästan alla) land områden i världen med första fokus på Afrika.

Cordex

CPA

CPA

CPA (Climate Proof Areas) är ett internationellt projekt om klimatförändring och hur ett område kan anpassas till ökad översvämningsrisk. På internationell nivå deltar förutom Sverige, även Nederländerna, Tyskland, Belgien och Storbritannien i projektet, som startade 2008 och pågår fram till slutet av 2011. I Sverige är exemplet som studeras Arvika kommun.

CPA

DAMOCLES

DAMOCLES

EU-projektet DAMOCLES (Developing Arctic Modeling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies) observerade och modellerade klimatförändringar i Arktis. DAMOCLES (2006-2010) var särskilt inriktat på minskad havsis och vilka effekter det skulle få på miljön och mänsklig aktivitet, både globalt och regionalt.
DAMOCLES på SMHI

DAMOCLES

DEFROST

DEFROST samlar nordiska forskare och experter med målet att förstå hur klimatförändringens påverkan på kryosfären (snö och is över land) i sin tur påverkar processer i ekosystem och mark. Projektet fokuserar på processer som kan ge upphov till signifikanta återkopplingsmekanismer mellan klimat, kryosfär och ekosystem/mark.

ECLISE

eclise

Inom ECLISE arbetar klimatforskare tillsammans med användarna för att utveckla tjänster som kan användas för klimatanpassning. Dessa ska tillämpas i flera klimat-sårbara regioner i Europa. Arbetet organiseras i områdena: städer, kuster, vattenresurser och energiproduktion. Rossby Centre bidrar med analys av scenarier samt nya högupplösta scenarier.

Webbplatsen för ECLISE

EMBRACE

EMBRACE (Earth system Model Bias Reduction and assessing Abrupt Climate
changE) samlar de ledande jordsystemmodellerna (Earth System Models, ESMs) I Europa kring ett antal gemensamma mål för att förbättra vår förmåga att (i) simulera jordsystemet och (ii) göra pålitliga projektioner av framtida klimatförändringar. EMBRACE bygger på det redan existerande europeiska samarbetet kring jordsystemmodellering och kommer att vara den huvudsakliga europeiska kontakten i internationella samarbeten inom de kommande 5 åren. Projektet har ett antal huvudmål; (i) att minska de största, kända felen i europeiska ESM:er, (ii) att helt utvärdera ESM-simuleringarna och förbättringar gjorda inom projektet, (iii) att öka realismen i, och växelverkan mellan, de fysikaliska och biogeokemiska komponenterna i ESM:er, (iv) att sammanställa riskerna för abrupta eller oåterkalleliga förändringar i delar av jordsystemet enligt de senaste scenarierna för växthusgaser, aerosoler och markanvändning som är föreslagna till IPCC AR5.

EMBRACE

ENSEMBLES

Logotyp Ensembles

I EU-projektet ENSEMBLES (ENSEMBLE based predictions of climate changes and their impacts, 2004-2009) arbetar vi med att kvantifiera osäkerheterna i klimatscenarier för 2000-talet. Särskilt ligger tonvikt på att ta fram probabilistisk information om framtida ändringar i klimatextremer inklusive stormar, skyfall och långvarig torka. Med fokus på praktiska problem jobbar man inom ENSEMBLES med effekter på säsongs-, decennie-och längre tidsskalor på global, regional och lokal skala.

EU-projektet Ensembles

ESCWA

I arabregionen är färskvatten en begränsad resurs. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenresurserna där i framtiden? SMHI har anlitats för att göra arabstaternas första hydrologiska klimateffektstudie som täcker hela regionen.
Färskvatten är en begränsad resurs i arabregionen. Arabförbundet League of Arab States, som samlar 22 arabländer, har identifierat klimatförändringar som ett av de främsta hoten mot vattentillgång i arabregionen och ser det som en huvudutmaning för hållbar tillväxt. Hittills har hydrologiska klimatstudier bara gjorts för enstaka avrinningsområden, men nu har Arabförbundet, tillsammans med stöd från regionala FN-organ och Sida, bett SMHI att genomföra den första hydrologiska klimateffektstudien som täcker hela regionen.

Healthy Futures

Projektet studerar hur miljöförändringar kan inverka på människors hälsa i östra Afrika. Arbetet koncentreras på spridning och effekter av sjukdomar som malaria. SMHI bidrar bland annat med klimatscenarier.
De områden i världen som redan idag är drabbade av så kallade vektorburna sjukdomar, till exempel malaria, kan drabbas ytterligare i framtiden. Klimatförändringar och andra förändringar i miljön kommer sannolikt att försämra situationen.

 

Healthy Futures

HYDROIMPACTS

HYDROIMPACTS (Hydrologiska klimateffektscenarier: Utveckling av verktyg för en ny generation). Projektets mål är att förbättra kopplingen mellan klimatmodeller och hydrologiska effektstudier. I en del av projektet ska klimatmodeller köras med gradvis högre rumsupplösning, ner till enstaka km², och utvärdera förbättringen genom jämförelser med observationer av nederbörd och temperatur. I en annan del ska förbättrade metoder för felkorrektion och nedskalning utvecklas. I en tredje del undersöks vilken betydelse dessa förbättringar har för konkret hydrologisk modellering, genom ett antal fallstudier av olika processer i olika områden på lokal, nationell och kontinental skala.

 

IMPACT2C

impact2logo

IMPACT2C (Quantifying projected impacts under 2°C warming) ska identifiera och kvantifiera effekterna av och the lämpligaste anpassningarna till en global temperatur höjning på 2°C i Europa och tre utvalda sårbara områden i andra delar av världen. De huvudsakliga målen med IMPACT2C är:

- Uppskatta klimatet i Europa och vilka delar som är mest sårbara vid en global temperaturökning på 1.5°C och 2 °C jämfört med förindustriell nivå.

- Beaktande av påverkan från ett tvärsektoriella perspektiv, t.ex. för särskilt utsatta områden som är föremål för flera effekter där kumulativa effekter kan uppstå (t.ex. i Medelhavsområdet) och i relation till övergripande frågor (t.ex. städer och den byggda miljön).

IMPACT2C website

IS-ENES

IS-ENES (infrastructure for the European Network for Earth System Modelling) är ett EU-finansierat projekt som fokuserar på infrastrukturstöd av jordsystemmodellering. För SMHI handlar det främst om effektivare modellkod, analysverktyg, kopplingsverktyg och användarinformation.

LandClim

LandClim logga

 Projektet handlar om interaktioner mellan landyta och klimat i nordvästra Europa 6000 och 200 år före nutid (LANDCLIM 6000-200). Huvudmålet är att bättre förstå kopplingen mellan landyta och klimat i ett långtidsperspektiv. Bland annat studeras vilken påverkan på klimatet forna tiders ändringar i markanvändning kan ha haft. Utvärdering av regionala klimatscenarier mot observerade data samt proxy-data för perioderna 200 och 6000 år före nutid står på programmet.
Material från LandClim workshop 22-24 februari 2011 

MERGE

 Modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem (ModElling the Regional and Global Earth system). MERGEs vision är att bli en världsledande nod i forskning- och forskarutbildning om biosfären som en del av klimatsystemet och i klimatmodeller.

Mistra-SWECIA

Logotyp Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som rör klimatprocesser, klimateffekter och anpassning till ett förändrat klimat. Utgångspunkten för SWECIA är att även om åtgärder vidtas för att minska utsläppen så är en fortsatt förändring av klimatet oundviklig och leder till effekter på samhälle och miljö och därmed till behov av anpassning.

North Hydrology

Målet med North Hydrology är att stödja användandet av satellitbaserade observationer för att förbättra modeller (klimat, NWP, hydrologi) med avseende på processer kopplade till is och snö över sjöar och större vattendrag.
North Hydrology

SAWA

Logotyp SAWA

Genom att utveckla en övergripande implementeringsstrategi strävar SAWA (Strategic Alliance for integrated Water Management Actions) efter att stärka medlemsstaterna i deras arbete att realisera EU:s översvämningsdirektiv . Målet är att anpassa befintliga vattenförvaltningssystem till att klara effekterna av extrema översvämningar i ett förändrat klimat, genom att fokusera på hållbar utveckling av samhället och regionala ekonomier.
 

SAWA Strategic Alliance for integrated Water management Actions

Utilization of Advanced Satellite and In situ Observations in Support of Arctic Climate Simulations

SNSB (Swedish National Space Board)-projektet "Utilization of Advanced Satellite and In situ Observations in Support of Arctic Climate Simulations" ska generera nya molndata-set över Arktis med hjälp av nya och avancerade observationer, på plats och med satellit. De nya dataseten används för att validera och förbättra den regionala kopplade modellen RCAO och den globala kopplade modellen EC-EARTH.