WMS

Olika webbprodukter (WMS = Web Map Service) har tagits fram för fri nedladdning av simulerad data från modellsystemen S-HYPE, Balt-HYPE och E-HYPE. Genom att klicka i kartan kan man enkelt välja ut de områden man är intresserad av.

VattenWeb (S-HYPE)

VattenWeb ger tillgång till simuleringar av vattenföring (m³/s), kvävetransport (kg) och fosfortransport (kg) på land. Vattenföringen finns dessutom beräknad med eller utan uppdatering. Vid uppdatering ersätts det modellberäknade värdet med ett observerat värde i punkter där vattenföringsmätningar genomförs. I VattenWeb kan man få både prognoser och historisk data.

Beräkningarna utförs med dagligt tidssteg för vattenkvalitet och vattenkvantitet. Vattenföring finns tillgängligt som medelvärden med upplösningen dygn, månad eller år, medan vattenkvalitet finns tillgängligt som ackumulerad massa per månad eller år.

För kustvatten finns simulerade dagliga djupprofiler för temperatur (˚C), salthalt (PSU), ammonium (mg/m³), nitrat (mg/m³), totalkväve (mg/m³), fosfat (mg/m³), totalfosfor (mg/m³), klorofyll-a (mg chl/m³), syre (mg/l) och omsättningstid (dagar). För varje kustvattenbassäng finns även summerad tillrinning från land tillgänglig

Figur 1. VattenWeb (S-HYPE + kustzonsmodellen))
Figur 1. VattenWeb (S-HYPE + kustzonsmodellen)

Balt-HypeWeb

Balt-HypeWeb ger tillgång till simuleringar av flöde (m³/s), kvävetransport (kg/dag) och fosfortransport (kg/dag) från en tidig version av Balt-HYPE. Resultat levereras för varje huvudavrinningsområde och beräkningar har gjorts med ett dagligt tidssteg för flöde och vattenkvalitet.

Den här versionen av Balt-HYPE har kalibrerats mot dagliga värden från 35 stationer i mynningarna och 20 vattenkvalitetsstationer, och validerats mot ytterligare 121 stationer. I samband med att E-HYPE uppgraderas kommer även Balt-HYPE att presenteras i en ny version.

Webproducts
Figur 2. Skärmbilder från E-HypeWeb och Balt-HypeWeb.

E-HypeWeb

E-HypeWeb ger tillgång till simuleringar av flöden (m³/s) från E-HYPEmodellen (hela Europa, samt hela uppströmsområden för floder som mynnar ut i längs Europas kust men vars avrinningsområde sträcker sig utanför Europas gränser). Beräkningar har gjorts med en dagliga tidsteg för flöden och vattenkvalitet och resultaten finns tillgängliga som dagliga eller månatliga medelvärden.

Alla resultat som presenteras i denna version av E-HYPEWeb  är från en första okalibrerad version av E-HYPE. Resultaten bör därför betraktas som preliminära.  Nya resultat förväntas mot slutet av 2012.